NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. pratik zeka, hüner (thet are no match for human -)
 2. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)
 3. büyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)
 4. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 5. (daha)popüler ve kabul görür olmak (inanç, görüş, siyasi parti vs) (rapidly -ing -)

5 True/False questions

 1. far-flungçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

 2. ostentatiousbir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)

        

 3. fray, theçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

 4. mercantileticari (the fast-rising - city)

        

 5. emanateçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

Create Set