NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. bir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)
 2. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 3. çıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)
 4. (daha)popüler ve kabul görür olmak (inanç, görüş, siyasi parti vs) (rapidly -ing -)
 5. 1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)

5 True/False questions

 1. ingenuity1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

        

 2. ostentatiousbir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)

        

 3. forciblegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 4. mercantileticari (the fast-rising - city)

        

 5. mobility1. hareket etme kabiliyeti (be realistic about your age and -; losing his mobility) 2. meslek, sosyal sınıf vs değiştirebilme

        

Create Set