NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. büyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)
 2. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 3. çok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)
 4. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)
 5. (daha)popüler ve kabul görür olmak (inanç, görüş, siyasi parti vs) (rapidly -ing -)

5 True/False questions

 1. on edgeçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

 2. fare(v)(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

        

 3. mobilitybüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 4. degradationbir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)

        

 5. ingenuitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

Create Set