NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. endişeli, diken üstünde (tense and -)
 2. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)
 3. 1. hareket etme kabiliyeti (be realistic about your age and -; losing his mobility) 2. meslek, sosyal sınıf vs değiştirebilme
 4. ticari (the fast-rising - city)
 5. çok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

5 True/False questions

 1. ingenuitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

 2. gain groundçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

 3. emanatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 4. decimatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 5. gape1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)

        

Create Set