NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. çok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)
 2. pratik zeka, hüner (thet are no match for human -)
 3. (iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)
 4. ticari (the fast-rising - city)
 5. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

5 True/False Questions

 1. fray, theçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

 2. gape1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

        

 3. forciblegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 4. emanatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 5. on edgeendişeli, diken üstünde (tense and -)

        

Create Set