NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. 1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı
 2. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 3. büyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)
 4. 1. hareket etme kabiliyeti (be realistic about your age and -; losing his mobility) 2. meslek, sosyal sınıf vs değiştirebilme
 5. 1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)

5 True/False questions

 1. forciblegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 2. gain groundçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

 3. far-flungçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

 4. ingenuitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

 5. mercantilegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

Create Set