NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. 1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)
 2. güç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)
 3. pratik zeka, hüner (thet are no match for human -)
 4. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 5. endişeli, diken üstünde (tense and -)

5 True/False Questions

 1. degradationticari (the fast-rising - city)

        

 2. engulf1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)

        

 3. decimatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 4. mobilitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

 5. far-flungçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

Create Set