NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. solidarity
 2. spectrum
 3. synthesis
 4. commence
 5. scrap
 1. a v. эхлэх, үүсэх.
 2. b n. эв санааны нэгдэл.
 3. c нэгтгэл, нийлүүлсэн
 4. d n. 1. өөдөс, хэлтэрхий. 2. шавхруу, үлдэгдэл. 3. хог хаягдал.
 5. e хүрээ, хамрах хүрээ,

5 Multiple choice questions

 1. v. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.
 2. бэлэн, сайн дурын,
 3. v. няцаах.
 4. adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.
 5. adj. 1. дунд, дунд зэрэг, дундач, хир тааруу. 2. зөөлөн, намдуун. 3. дундыг баримталсан. n. дундыг баримтлагч хүн. v. 1. дарах, багасгах, хязгаарлах. 2. намжих, зөөлрөх.

5 True/False questions

 1. sordidadj. 1. бузар, булай. 2. балиар, заваан.

        

 2. conditionern. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)

        

 3. violateadj. завхай, садар самуун, дампуу.

        

 4. salinizationдавс хужиртай болгох, salinity

        

 5. sinisteradj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.

        

Create Set