NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. supposedly
 2. commence
 3. permissible
 4. tangible
 5. skit
 1. a adj. зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрч болмоор, байж болмоор, аюулгүй
 2. b магадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.
 3. c v. эхлэх, үүсэх.
 4. d adj. 1. тэмтэрч/ хүрч мэдэм, мэдэгдэхүйц. 2. бодит, үнэн, тов тодорхой.
 5. e элэглэл, хошин шог.

5 Multiple choice questions

 1. хүрээ, хамрах хүрээ,
 2. n. 1. хар санаа, муу үйл, гэм хэрэг
 3. adj. зугаатай, хөгжилтэй, тоглоом наадмын
 4. өрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,
 5. тулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах

5 True/False questions

 1. commendv. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.

        

 2. overalladj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

        

 3. moderateadj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

        

 4. artificialхуурмаг, хиймэл, хуурамч

        

 5. probeтулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах

        

Create Set