NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. reap
 2. compassion
 3. profound
 4. prolific
 5. soporific
 1. a v. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.
 2. b adj. 1. амархан үрждэг, их ургац өгдөг. 2. их юм бичдэг, бүтээл их туурвидаг.
 3. c өрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,
 4. d гүн, алсын бодолтой бүтэн, бүрэн, дүүрэн цэцэн, цэлмэг, мэргэн алсын бодолтой, гүнзгий
 5. e adj. мансууруулах, нойр хүргэх.

5 Multiple Choice Questions

 1. n. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)
 2. n. 1. орлон тоглогч. 2. орлуулагч. v. 1. солих. 2. орлох, орлуулах.
 3. adj. завхай, садар самуун, дампуу.
 4. хүрээ, хамрах хүрээ,
 5. хулгайгаар бараа хилээр оруулах, хил давуулах.

5 True/False Questions

 1. scrapтулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах

        

 2. divertingadj. зугаатай, хөгжилтэй, тоглоом наадмын

        

 3. notoriousзасаршгүй, зартай, муу нэртэй.

        

 4. refutev. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.

        

 5. complexionөрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,

        

Create Set