NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. violate
 2. soporific
 3. ecclesiastical
 4. salinization
 5. compassion
 1. a өрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,
 2. b adj. 1. сүмийн, сүм хийдийн 2. шашны
 3. c v. 1. зөрчих, гуйвуулах, хөсөрдүүлэх. ~ international law олон улсын хуулийг зөрчих. 2. дайран орох, цөмрөн орох. 3. хүч хэрэглэх. 4. гутаах, доромжлох.
 4. d adj. мансууруулах, нойр хүргэх.
 5. e давс хужиртай болгох, salinity

5 Multiple Choice Questions

 1. v. няцаах.
 2. n. 1. өөдөс, хэлтэрхий. 2. шавхруу, үлдэгдэл. 3. хог хаягдал.
 3. n. эв санааны нэгдэл.
 4. n. 1. хар санаа, муу үйл, гэм хэрэг
 5. n. царай зүс, ааш, нүүрний өнгө, байдал, янз төрх

5 True/False Questions

 1. prolificadj. мансууруулах, нойр хүргэх.

        

 2. conditionern. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)

        

 3. commendv. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.

        

 4. probeтулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах

        

 5. blendалдаа гаргах, алдах.

        

Create Set