NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. commend
 2. dissent
 3. perilous
 4. sordid
 5. permissible
 1. a аюултай,амь өрссөн
 2. b adj. 1. бузар, булай. 2. балиар, заваан.
 3. c v. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.
 4. d n. үзэл бодлын зөрчил. санал зөрөх
 5. e adj. зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрч болмоор, байж болмоор, аюулгүй

5 Multiple Choice Questions

 1. adj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.
 2. n. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)
 3. n. мэргэ төлөг.
 4. байцаах,шалгах,судлах,байцаалт,судлал
 5. adj. 1. сүмийн, сүм хийдийн 2. шашны

5 True/False Questions

 1. synthesisadj. мансууруулах, нойр хүргэх.

        

 2. reapv. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.

        

 3. soporificadj. мансууруулах, нойр хүргэх.

        

 4. distraughtn. 1. түгшсэн, санаа зовсон, бэргэсэн, айсан, ичсэн, биеэ барьсан 2. галзуурсан, солиорсон, ухаан самуурсан

        

 5. blendv. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.

        

Create Set