NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. scrap
 2. distraught
 3. diverse
 4. sinister
 5. villainy
 1. a n. 1. хар санаа, муу үйл, гэм хэрэг
 2. b n. 1. түгшсэн, санаа зовсон, бэргэсэн, айсан, ичсэн, биеэ барьсан 2. галзуурсан, солиорсон, ухаан самуурсан
 3. c adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.
 4. d n. 1. өөдөс, хэлтэрхий. 2. шавхруу, үлдэгдэл. 3. хог хаягдал.
 5. e adj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.

5 Multiple choice questions

 1. нэгтгэл, нийлүүлсэн
 2. adj. мансууруулах, нойр хүргэх.
 3. adj. 1. мөнхийн, үргэлжийн, үүрдийн. 2. насан туршийн, нэг насны.
 4. adj. 1. тэмтэрч/ хүрч мэдэм, мэдэгдэхүйц. 2. бодит, үнэн, тов тодорхой.
 5. n. 1. орлон тоглогч. 2. орлуулагч. v. 1. солих. 2. орлох, орлуулах.

5 True/False questions

 1. salinizationдавс хужиртай болгох, salinity

        

 2. divinationдавс хужиртай болгох, salinity

        

 3. ecclesiasticaladj. 1. сүмийн, сүм хийдийн 2. шашны

        

 4. dissoluteadj. завхай, садар самуун, дампуу.

        

 5. eradicationn. устгах, үндсээр нь устгах, таслах

        

Create Set