NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. synthesis
 2. commend
 3. conditioner
 4. sordid
 5. sinister
 1. a adj. 1. бузар, булай. 2. балиар, заваан.
 2. b adj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.
 3. c нэгтгэл, нийлүүлсэн
 4. d n. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)
 5. e v. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.

5 Multiple choice questions

 1. засаршгүй, зартай, муу нэртэй.
 2. adj. 1. тэмтэрч/ хүрч мэдэм, мэдэгдэхүйц. 2. бодит, үнэн, тов тодорхой.
 3. adj. 1. дунд, дунд зэрэг, дундач, хир тааруу. 2. зөөлөн, намдуун. 3. дундыг баримталсан. n. дундыг баримтлагч хүн. v. 1. дарах, багасгах, хязгаарлах. 2. намжих, зөөлрөх.
 4. adj. мансууруулах, нойр хүргэх.
 5. v. эхлэх, үүсэх.

5 True/False questions

 1. eradicationn. устгах, үндсээр нь устгах, таслах

        

 2. complexionөрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,

        

 3. profoundгүн, алсын бодолтой бүтэн, бүрэн, дүүрэн цэцэн, цэлмэг, мэргэн алсын бодолтой, гүнзгий

        

 4. probeтулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах

        

 5. willingбэлэн, сайн дурын,

        

Create Set