NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. scrap
 2. overall
 3. permissible
 4. diverse
 5. err
 1. a n. 1. өөдөс, хэлтэрхий. 2. шавхруу, үлдэгдэл. 3. хог хаягдал.
 2. b adj. зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрч болмоор, байж болмоор, аюулгүй
 3. c алдаа гаргах, алдах.
 4. d adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.
 5. e adj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

5 Multiple choice questions

 1. n. 1. орлон тоглогч. 2. орлуулагч. v. 1. солих. 2. орлох, орлуулах.
 2. adj. бохир, заваан, салан задгай, хааш яйш.
 3. хүрээ, хамрах хүрээ,
 4. n. устгах, үндсээр нь устгах, таслах
 5. n. 1. түгшсэн, санаа зовсон, бэргэсэн, айсан, ичсэн, биеэ барьсан 2. галзуурсан, солиорсон, ухаан самуурсан

5 True/False questions

 1. commencev. эхлэх, үүсэх.

        

 2. notoriousзасаршгүй, зартай, муу нэртэй.

        

 3. persuadev. нэвт цоолох, нэвт нүхлэх; шивэх.

        

 4. salinizationn. мэргэ төлөг.

        

 5. tangibleхулгайгаар бараа хилээр оруулах, хил давуулах.

        

Create Set