NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. ecclesiastical
 2. err
 3. persuade
 4. prop
 5. supposedly
 1. a тулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах
 2. b итгүүлэх,үнэмшүүлэх,шаардах,гуйх,ятгах,ухуулах
 3. c алдаа гаргах, алдах.
 4. d adj. 1. сүмийн, сүм хийдийн 2. шашны
 5. e магадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.

5 Multiple choice questions

 1. v. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.
 2. n. эв санааны нэгдэл.
 3. v. няцаах.
 4. adj. бохир, заваан, салан задгай, хааш яйш.
 5. adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.

5 True/False questions

 1. skitэлэглэл, хошин шог.

        

 2. commendv. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.

        

 3. spectrumхүрээ, хамрах хүрээ,

        

 4. perilousаюултай,амь өрссөн

        

 5. vitriolicadj. 1. амархан үрждэг, их ургац өгдөг. 2. их юм бичдэг, бүтээл их туурвидаг.

        

Create Set