NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. persuade
 2. permissible
 3. prolific
 4. blend
 5. diverse
 1. a adj. зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрч болмоор, байж болмоор, аюулгүй
 2. b итгүүлэх,үнэмшүүлэх,шаардах,гуйх,ятгах,ухуулах
 3. c adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.
 4. d 1. холих, хутгах. 2. нийлэх, хослох.
 5. e adj. 1. амархан үрждэг, их ургац өгдөг. 2. их юм бичдэг, бүтээл их туурвидаг.

5 Multiple choice questions

 1. adj. 1. мөнхийн, үргэлжийн, үүрдийн. 2. насан туршийн, нэг насны.
 2. adj. мансууруулах, нойр хүргэх.
 3. n. 1. орлон тоглогч. 2. орлуулагч. v. 1. солих. 2. орлох, орлуулах.
 4. adj. 1. дунд, дунд зэрэг, дундач, хир тааруу. 2. зөөлөн, намдуун. 3. дундыг баримталсан. n. дундыг баримтлагч хүн. v. 1. дарах, багасгах, хязгаарлах. 2. намжих, зөөлрөх.
 5. adj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

5 True/False questions

 1. perilousгүн, алсын бодолтой бүтэн, бүрэн, дүүрэн цэцэн, цэлмэг, мэргэн алсын бодолтой, гүнзгий

        

 2. skitэлэглэл, хошин шог.

        

 3. violaten. 1. хар санаа, муу үйл, гэм хэрэг

        

 4. profoundгүн, алсын бодолтой бүтэн, бүрэн, дүүрэн цэцэн, цэлмэг, мэргэн алсын бодолтой, гүнзгий

        

 5. supposedlyмагадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.

        

Create Set