NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jumble sale
 2. Pendant
 3. Delicatessen
 4. Exhibition
 5. Instalment
 1. a Splátka
 2. b Lahůdky (obchod)
 3. c Bleší trh
 4. d Výstava
 5. e Přívěšek

5 Multiple choice questions

 1. Obchod se zdravou výživou
 2. Platit hotově
 3. Prádelna
 4. Nemoderní
 5. Koupe na splátky

5 True/False questions

 1. In/out of stockNemoderní

        

 2. GreengrocerObchode s potravinami

        

 3. In the fashionNemoderní

        

 4. Florist´sObchode s potravinami

        

 5. By credit cardPlatit platební kartou

        

Create Set