NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Health food shop
 2. On display
 3. Pendant
 4. Flea market
 5. Faulty
 1. a Bleší trh
 2. b Vadné
 3. c Vystavený
 4. d Obchod se zdravou výživou
 5. e Přívěšek

5 Multiple choice questions

 1. Obchod s ovocem a zeleninou
 2. Splátka
 3. Nemoderní
 4. Koupe na splátky
 5. Lahůdky (obchod)

5 True/False questions

 1. KioskBarvivo/ barvit

        

 2. By credit cardPlatit hotově

        

 3. HardwareV prodeji

        

 4. JewelleryKlenoty, klenotnictví

        

 5. In the fashionModerní

        

Create Set