NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Pendant
 2. Kiosk
 3. Pay in cash
 4. Faulty
 5. Grocer´s
 1. a Stánek
 2. b Platit hotově
 3. c Vadné
 4. d Přívěšek
 5. e Obchode s potravinami

5 Multiple choice questions

 1. Nemoderní
 2. Na skladě/vyprodané
 3. Koupe na splátky
 4. Splátka
 5. Vystavený

5 True/False questions

 1. Flea marketŽelezářství

        

 2. LaundryVadné

        

 3. Health food shopModerní

        

 4. ExhibitionŽelezářství

        

 5. In the fashionNemoderní

        

Create Set