NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. By credit card
 2. Pendant
 3. Jewellery
 4. Instalment
 5. Hardware
 1. a Přívěšek
 2. b Klenoty, klenotnictví
 3. c Platit platební kartou
 4. d Splátka
 5. e Železářství

5 Multiple choice questions

 1. Obchode s potravinami
 2. V prodeji
 3. Koupe na splátky
 4. Nemoderní
 5. Bleší trh

5 True/False questions

 1. LaundryPrádelna

        

 2. DyeStánek

        

 3. On displayVystavený

        

 4. GreengrocerObchod s ovocem a zeleninou

        

 5. KioskStánek

        

Create Set