NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Exhibition
 2. Manual
 3. Grocer´s
 4. Hardware
 5. In the fashion
 1. a Železářství
 2. b Moderní
 3. c Obchode s potravinami
 4. d Výstava
 5. e Návod

5 Multiple choice questions

 1. Přívěšek
 2. Bleší trh
 3. Platit platební kartou
 4. Vadné
 5. Splátka

5 True/False questions

 1. Pay in cashPřívěšek

        

 2. Hire purchase (HP)Koupe na splátky

        

 3. KioskStánek

        

 4. On saleVystavený

        

 5. LaundryVadné

        

Create Set