NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. In/out of stock
 2. Health food shop
 3. Hire purchase (HP)
 4. Hardware
 5. On display
 1. a Železářství
 2. b Na skladě/vyprodané
 3. c Obchod se zdravou výživou
 4. d Vystavený
 5. e Koupe na splátky

5 Multiple Choice Questions

 1. Návod
 2. Prádelna
 3. Výstava
 4. Stánek
 5. Barvivo/ barvit

5 True/False Questions

 1. PendantPřívěšek

        

 2. Pay in cashPlatit hotově

        

 3. In the fashionNemoderní

        

 4. DelicatessenVýstava

        

 5. FaultyPrádelna

        

Create Set