NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Health food shop
 2. By credit card
 3. Pay in cash
 4. Pendant
 5. On display
 1. a Vystavený
 2. b Obchod se zdravou výživou
 3. c Přívěšek
 4. d Platit platební kartou
 5. e Platit hotově

5 Multiple choice questions

 1. V prodeji
 2. Moderní
 3. Bleší trh
 4. Stánek
 5. Vadné

5 True/False questions

 1. HardwareV prodeji

        

 2. Flea marketV prodeji

        

 3. Out of fashionNemoderní

        

 4. GreengrocerObchode s potravinami

        

 5. ExhibitionLahůdky (obchod)

        

Create Set