NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Pendant
 2. Florist´s
 3. Faulty
 4. Hardware
 5. Hire purchase (HP)
 1. a Železářství
 2. b Koupe na splátky
 3. c Květinářství
 4. d Přívěšek
 5. e Vadné

5 Multiple Choice Questions

 1. Klenoty, klenotnictví
 2. Obchode s potravinami
 3. Platit platební kartou
 4. Na skladě/vyprodané
 5. Výstava

5 True/False Questions

 1. DelicatessenLahůdky (obchod)

        

 2. LaundryPrádelna

        

 3. Pay in cashV prodeji

        

 4. Jumble saleV prodeji

        

 5. DyeStánek

        

Create Set