NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Crates
 2. digri (degree)
 3. heograpiya
 4. Kartograpo (cartographer)
 5. parallel o latitude
 1. a
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo
 2. b
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo
 3. c
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 4. d
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan
 5. e
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

5 Multiple choice questions


 1. linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

 2. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

 3. guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

 4. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

 5. puntong sanggunian

5 True/False questions

 1. Mga Griyego
  lahing unang gumawa ng globo

        

 2. Antarctic Circleparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

 3. Martin Behaimgumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

        

 4. Prime Meridian
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

        

 5. longitude
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian

        

Create Set