NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Antarctic Circle
 2. Prime Meridian
 3. polo
 4. latitude
 5. Mga Griyego
 1. a
  magkabilang dulo ng axis ng mundo
 2. b
  lahing unang gumawa ng globo
 3. c
  distansiya sa pagitan ng dalawang parallel
 4. d parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw
 5. e
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

5 Multiple choice questions


 1. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo
 2. gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

 3. puntong sanggunian

 4. pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

 5. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

5 True/False questions

 1. Kartograpo (cartographer)
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo

        

 2. parallel o latitude
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

        

 3. meridian o longitude
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

        

 4. heograpiya
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 5. longitude
  distansiya sa pagitan ng dalawang parallel

        

Create Set