NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. longitude
 2. grid
 3. Crates
 4. parallel o latitude
 5. Tropic of Capricorn
 1. a
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.
 2. b
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian
 3. c
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo
 4. d
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar
 5. e
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

5 Multiple choice questions


 1. kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

 2. magkabilang dulo ng axis ng mundo

 3. lahing unang gumawa ng globo

 4. linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

 5. tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo

5 True/False questions

 1. Antarctic Circleparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

 2. International Date lineparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

 3. reference
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

        

 4. digri (degree)
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 5. heograpiya
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

        

Create Set