NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Arctic Circle
 2. Kartograpo (cartographer)
 3. digri (degree)
 4. Prime Meridian
 5. Antarctic Circle
 1. a
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo
 2. b
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 3. c
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 4. d
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero
 5. e parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

5 Multiple Choice Questions


 1. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

 2. linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

 3. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

 4. linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

 5. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

5 True/False Questions

 1. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 2. latitude
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian

        

 3. International Date line
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

        

 4. Crates
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

        

 5. polo
  magkabilang dulo ng axis ng mundo

        

Create Set