NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. grid
 2. Tropic of Capricorn
 3. Kartograpo (cartographer)
 4. parallel o latitude
 5. Arctic Circle
 1. a
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo
 2. b
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 3. c
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 4. d
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar
 5. e
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

5 Multiple choice questions


 1. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

 2. kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

 3. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

 4. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

 5. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

5 True/False questions

 1. latitude
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian

        

 2. Crates
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

        

 3. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 4. polo
  magkabilang dulo ng axis ng mundo

        

 5. reference
  puntong sanggunian

        

Create Set