NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 20 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. meridian o longitude
 2. digri (degree)
 3. grid
 4. Tropic of Cancer
 5. parallel o latitude
 1. a
  linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo
 2. b
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo
 3. c
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador
 4. d
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar
 5. e
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

5 Multiple Choice Questions


 1. lahing unang gumawa ng globo

 2. distansiya sa pagitan ng dalawang parallel

 3. puntong sanggunian

 4. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

 5. parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

5 True/False Questions

 1. Kartograpo (cartographer)
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

        

 2. longitude
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian

        

 3. proporsiyon
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

        

 4. polo
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 5. Martin Behaim
  gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

        

Create Set