NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. parallel o latitude
 2. heograpiya
 3. Kartograpo (cartographer)
 4. meridian o longitude
 5. proporsiyon
 1. a
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 2. b
  linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo
 3. c
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang
 4. d
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo
 5. e
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

5 Multiple Choice Questions


 1. distansiya sa pagitan ng dalawang parallel

 2. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

 3. magkabilang dulo ng axis ng mundo

 4. pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

 5. gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

5 True/False Questions

 1. Prime Meridian
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

        

 2. digri (degree)
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 3. reference
  puntong sanggunian

        

 4. Antarctic Circleparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

 5. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

Create Set