NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Prime Meridian
 2. polo
 3. Kartograpo (cartographer)
 4. International Date line
 5. Antarctic Circle
 1. a
  magkabilang dulo ng axis ng mundo
 2. b
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 3. c parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw
 4. d
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo
 5. e
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

5 Multiple Choice Questions


 1. distansya sa pagitan ng dalawang meridian

 2. puntong sanggunian

 3. distansiya sa pagitan ng dalawang parallel

 4. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

 5. Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

5 True/False Questions

 1. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 2. Arctic Circle
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

        

 3. Tropic of Cancer
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

        

 4. grid
  magkabilang dulo ng axis ng mundo

        

 5. digri (degree)
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

Create Set