NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Tropic of Capricorn
 2. Kartograpo (cartographer)
 3. digri (degree)
 4. Mga Griyego
 5. Crates
 1. a
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.
 2. b
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 3. c
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo
 4. d
  lahing unang gumawa ng globo
 5. e
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

5 Multiple choice questions


 1. magkabilang dulo ng axis ng mundo

 2. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang
 3. gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

 4. puntong sanggunian

 5. parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

5 True/False questions

 1. Antarctic Circleparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

 2. grid
  magkabilang dulo ng axis ng mundo

        

 3. Prime Meridian
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

        

 4. heograpiya
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 5. International Date line
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

        

Create Set