NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. associate with
 2. initial
 3. achieve
 4. preference
 5. surplus
 1. a kezdeti
 2. b összekapcsol vmivel
 3. c előnyben részesítés
 4. d többlet, felesleg
 5. e elér

5 Multiple choice questions

 1. kizárólagosan
 2. jogi személy
 3. társadalombiztosítás
 4. megszüntet
 5. vminek alávetett

5 True/False questions

 1. tax deductibleadócsökkentés

        

 2. rebatemegszüntet

        

 3. dividendosztalék

        

 4. point of viewszempontból

        

 5. registered officeelőnyben részesítés

        

Create Set