NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. reinvest
 2. exclusively
 3. derive from
 4. legal entity
 5. dividend
 1. a vmiből származik
 2. b kizárólagosan
 3. c osztalék
 4. d újra befektet
 5. e jogi személy

5 Multiple Choice Questions

 1. felmerülő költségek
 2. adóalapból levonható
 3. levonás
 4. behajthatatlan követelés
 5. alapít, létrehoz

5 True/False Questions

 1. preferencetartózkodási hely

        

 2. venturevállalkozás

        

 3. file a tax returnadócsökkentés

        

 4. expandbővít

        

 5. subject toelvár

        

Create Set