NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. including
 2. unemployment contribution
 3. association, organisation
 4. expect
 5. additionally
 1. a beleértve
 2. b munkanélküli hozzájárulás
 3. c elvár
 4. d ezen kívül, ráadásul
 5. e egyesület, szervezet

5 Multiple choice questions

 1. adócsökkentés
 2. beruházási adókedvezmény
 3. adómentességi időszak, adószünet
 4. kap
 5. felmerülő költségek

5 True/False questions

 1. establishalapít, létrehoz

        

 2. social securityjogi személy

        

 3. file a tax returnadócsökkentés

        

 4. derive fromkap

        

 5. tax allowanceadóengedmény

        

Create Set