NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. point of view
 2. dividend
 3. bad debt
 4. exempt from
 5. initial
 1. a kezdeti
 2. b mentes vmitől
 3. c behajthatatlan követelés
 4. d osztalék
 5. e szempontból

5 Multiple choice questions

 1. jogi személy
 2. a leírás törvényes mértéke
 3. bővít
 4. kötelez
 5. megszüntet

5 True/False questions

 1. donationkezdeti

        

 2. tax holidayadómentességi időszak, adószünet

        

 3. tax deductibleadócsökkentés

        

 4. social securitytársadalombiztosítás

        

 5. tax creditberuházási adókedvezmény

        

Create Set