NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. participant
 2. tax rebate
 3. justify
 4. residence
 5. associate with
 1. a összekapcsol vmivel
 2. b résztvevő
 3. c adócsökkentés
 4. d indokol, igazol
 5. e tartózkodási hely

5 Multiple choice questions

 1. adókedvezmények
 2. mentes vmitől
 3. társadalombiztosítás
 4. kezdeti
 5. osztalék

5 True/False questions

 1. contributionadomány

        

 2. obligekötelez

        

 3. tax allowanceadóengedmény

        

 4. reinvestújra befektet

        

 5. developmentosztalék

        

Create Set