NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tax deductible
 2. remove
 3. bad debt
 4. tax benefits
 5. residence
 1. a tartózkodási hely
 2. b behajthatatlan követelés
 3. c megszüntet
 4. d adókedvezmények
 5. e adóalapból levonható

5 Multiple choice questions

 1. újra befektet
 2. kap
 3. felmerülő költségek
 4. tekintet nélkül vmire
 5. a leírás törvényes mértéke

5 True/False questions

 1. tax liabilityadócsökkentés

        

 2. graduallyfokozatosan

        

 3. preferencetartózkodási hely

        

 4. exclusivelybeleértve

        

 5. justifyindokol, igazol

        

Create Set