NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. evidence
 2. toggle
 3. withhold
 4. stubborn
 5. cocked an eyebrow
 1. a hevet øyebrynet
 2. b holde tilbake
 3. c bevis
 4. d sta
 5. e knapp, knott

5 Multiple choice questions

 1. øyeblikk
 2. tenke seg om
 3. pertentlig
 4. nervøs rykning
 5. mager

5 True/False questions

 1. fatiguetretthet

        

 2. shrugtrekke på skuldrene

        

 3. buzzringe på

        

 4. anguishoverfall

        

 5. underlingssi nei takk til

        

Create Set