NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. instant
 2. the force
 3. moan
 4. pit
 5. underlings
 1. a undersåtter
 2. b jamring
 3. c hull
 4. d øyeblikk
 5. e politiet

5 Multiple choice questions

 1. nervøs rykning
 2. bevis
 3. forsiktig, vaktsomt
 4. mager
 5. ringe på

5 True/False questions

 1. stubbornsta

        

 2. deliberatetenke seg om

        

 3. withholdholde tilbake

        

 4. cocked an eyebrowhevet øyebrynet

        

 5. declinetrett, lei

        

Create Set