NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. brim
 2. warily
 3. accessory after the fact
 4. shrug
 5. neatly
 1. a pertentlig
 2. b forsiktig, vaktsomt
 3. c kant
 4. d medskyldig
 5. e trekke på skuldrene

5 Multiple choice questions

 1. bevis
 2. smerte
 3. mager
 4. holde tilbake
 5. sta

5 True/False questions

 1. deliberatetenke seg om

        

 2. screentrekke på skuldrene

        

 3. underlingsundersåtter

        

 4. fatiguetretthet

        

 5. cocked an eyebrowhevet øyebrynet

        

Create Set