NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. the force
 2. shrug
 3. underlings
 4. buzz
 5. fatigue
 1. a politiet
 2. b ringe på
 3. c tretthet
 4. d trekke på skuldrene
 5. e undersåtter

5 Multiple choice questions

 1. trett, lei
 2. avsløre
 3. øyeblikk
 4. medskyldig
 5. kant

5 True/False questions

 1. toggleknapp, knott

        

 2. cocked an eyebrowhevet øyebrynet

        

 3. moannervøs rykning

        

 4. anguishsmerte

        

 5. muggingsmerte

        

Create Set