NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 26 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. deliberate
 2. confined
 3. wearily
 4. anguish
 5. toggle
 1. a tenke seg om
 2. b trett, lei
 3. c knapp, knott
 4. d mager
 5. e smerte

5 Multiple Choice Questions

 1. skjerm
 2. forsiktig, vaktsomt
 3. medskyldig
 4. hevet øyebrynet
 5. sta

5 True/False Questions

 1. shrugtrekke på skuldrene

        

 2. tichull

        

 3. withholdforsiktig, vaktsomt

        

 4. underlingsundersåtter

        

 5. instantjamring

        

Create Set