NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 26 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. brim
 2. accessory after the fact
 3. instant
 4. fatigue
 5. shrug
 1. a tretthet
 2. b medskyldig
 3. c trekke på skuldrene
 4. d øyeblikk
 5. e kant

5 Multiple Choice Questions

 1. undersåtter
 2. hevet øyebrynet
 3. jamring
 4. nervøs rykning
 5. forsiktig, vaktsomt

5 True/False Questions

 1. revealskjerm

        

 2. anguishsmerte

        

 3. neatlypertentlig

        

 4. evidencebevis

        

 5. toggleoverfall

        

Create Set