NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 26 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. anguish
 2. underlings
 3. mugging
 4. instant
 5. warily
 1. a overfall
 2. b øyeblikk
 3. c undersåtter
 4. d forsiktig, vaktsomt
 5. e smerte

5 Multiple Choice Questions

 1. tenke seg om
 2. politiet
 3. skjerm
 4. avsløre
 5. kant

5 True/False Questions

 1. cocked an eyebrowhevet øyebrynet

        

 2. withholdholde tilbake

        

 3. fatiguenervøs rykning

        

 4. stubbornsta

        

 5. moanjamring

        

Create Set