NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. the force
 2. decline
 3. evidence
 4. underlings
 5. anguish
 1. a politiet
 2. b si nei takk til
 3. c smerte
 4. d undersåtter
 5. e bevis

5 Multiple choice questions

 1. kant
 2. øyeblikk
 3. nervøs rykning
 4. overfall
 5. trekke på skuldrene

5 True/False questions

 1. pithull

        

 2. moanjamring

        

 3. neatlypertentlig

        

 4. revealpertentlig

        

 5. screenskjerm

        

Create Set