NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Duty
 2. Trainee
 3. Get sick pay
 4. Complaint
 5. I'm employed by
 1. a én vagyok alkalmazva
 2. b gyakornok
 3. c panasz
 4. d kötelesség
 5. e beteg szabadság

5 Multiple choice questions

 1. A kávézót futtatom
 2. van ideje pihenésre
 3. megpályázni, jelentkezni az állásra
 4. részleg
 5. A Fiatnak dolgozom

5 True/False questions

 1. Work long hoursmunka idő

        

 2. Nine-to-five jobfélállás

        

 3. Take work homehaza vinni a munkát

        

 4. Incomevmivel jár, vmit magában foglal

        

 5. What does that involvemivel jár?(munka)

        

Create Set