NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I deal with/handle
 2. Resigned
 3. Working hours
 4. Get sick pay
 5. Boss
 1. a munka idő
 2. b lemondott
 3. c beteg szabadság
 4. d főnök
 5. e foglalkozom

5 Multiple choice questions

 1. munkamániás
 2. mérnök
 3. önálló vállalkozó
 4. szakmai átállást(más fajta munkát csinálni)
 5. intézkedni

5 True/False questions

 1. Have time to relaxszabadságot kivenni

        

 2. do overtimerugalmas idő

        

 3. Quitkilépni

        

 4. Pay risefizetés emelés

        

 5. Complaintügyfél

        

Create Set