NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Employer
 2. Pay income tax
 3. Manager
 4. Quit
 5. Responbility
 1. a kilépni
 2. b jövedelmi adó
 3. c munkaadó,munkáltató
 4. d igazgató,vezető
 5. e feladatkör

5 Multiple choice questions

 1. visszavonulni
 2. kötelesség
 3. munkanélküli
 4. önálló vállalkozó
 5. átvenni a vezetést(étterem stb.)

5 True/False questions

 1. Advisetanácsol

        

 2. Have to go to/attend meetingselkell mennie/részt kell vennie találkozásokon

        

 3. What does that involvemivel jár?(munka)

        

 4. Get 6 weeks paid holidaybeteg szabadság

        

 5. Pay risetanácsol

        

Create Set