NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Boss
 2. Get 6 weeks paid holiday
 3. My job involves travelling
 4. Do shiftwork
 5. Be under pressure at work
 1. a műszakban dolgozni
 2. b fizetett szabadság
 3. c munka nyomása alatt lenni
 4. d Az én munkám utazássokkal jár
 5. e főnök

5 Multiple choice questions

 1. visszavonulni
 2. részleg
 3. haza vinni a munkát
 4. új kihívás
 5. fizetés emelés

5 True/False questions

 1. Training courseképzés

        

 2. Unemployedalkalmazott

        

 3. Company sacked herkirúgta, elbocsájtotta

        

 4. Factorygyár

        

 5. Get sick paybeteg szabadság

        

Create Set