NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Do flexitime
 2. Self employed
 3. Low salary
 4. Manager
 5. Spend a lot of time at work
 1. a alacsony fizetés
 2. b rugalmas idő
 3. c igazgató,vezető
 4. d önálló vállalkozó
 5. e csomó időt eltölteni a munkával

5 Multiple choice questions

 1. részleg
 2. szabadságot kivenni
 3. én vagyok alkalmazva
 4. szakmai átállást(más fajta munkát csinálni)
 5. pénzt keresni

5 True/False questions

 1. Work long hoursmunka idő

        

 2. Minimun wagevmivel jár, vmit magában foglal

        

 3. Progressfejlődés

        

 4. In charge ofmegbízva,

        

 5. Resignednyugdíjas

        

Create Set