NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Progress
 2. Do flexitime
 3. Inhouse training
 4. do overtime
 5. Spend a lot of time at work
 1. a fejlődés
 2. b túlórázni
 3. c házi képzés
 4. d rugalmas idő
 5. e csomó időt eltölteni a munkával

5 Multiple choice questions

 1. keresni
 2. intézkedni
 3. határidők betartása
 4. részleg
 5. félállás

5 True/False questions

 1. Incomebevétel

        

 2. In charge ofmegbízva,

        

 3. I work in a bankA Fiatnak dolgozom

        

 4. Complaintpanasz

        

 5. I'm in charge of/responsible forén vagyok alkalmazva

        

Create Set