NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Progress
 2. Builder
 3. Get 6 weeks paid holiday
 4. Manager
 5. Duty
 1. a kötelesség
 2. b építész
 3. c fizetett szabadság
 4. d fejlődés
 5. e igazgató,vezető

5 Multiple choice questions

 1. nyugdíjas
 2. fizetés emelés
 3. mérnök
 4. bankár
 5. haza vinni a munkát

5 True/False questions

 1. Take actionintézkedni

        

 2. Incomegyár

        

 3. Retirevisszavonulni

        

 4. Resignednyugdíjas

        

 5. Work abroadnyugdíjas

        

Create Set