NAME

Question types


Start with


Question limit

of 74 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Get sick pay
 2. Looking for
 3. Minimun wage
 4. Have good working conditions
 5. Spend a lot of time at work
 1. a keresni
 2. b csomó időt eltölteni a munkával
 3. c Jó munkakörülmények
 4. d minimál bér
 5. e beteg szabadság

5 Multiple choice questions

 1. munkamániás
 2. alacsony fizetés
 3. elhagyni az állást
 4. szabadságot kivenni
 5. feladatkör

5 True/False questions

 1. Meet deadlineshatáridők betartása

        

 2. Take actiongyár

        

 3. Dutykilépni

        

 4. Involvebevétel

        

 5. Fresh challengeúj kihívás

        

Create Set