Vallás és kultúra az ókori Keleten

12 terms by Pokliliom 

Create a new folder

Advertisement Upgrade to remove ads

1.1

Az első városállamok létrejötte.

Kr.e. 3000 körül

Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítése.

Kr.e. 2900 körül

Hammurapi uralkodása

Kr.e. 18. század

A zsidó állam létrejötte.

Kr.e. 10. század

Az Újasszír Birodalom fennállása.

Kr.e. 990-605

Az asszírok elfoglalják Egyiptomot.

Kr.e. 617

Asszír Birodalom bukása, Újbabiloni Birodalom létrejötte.

Kr.e. 612

II. Kürosz uralkodása: a Perzsa Birodalom nagyhatalommá válik.

Kr.e. 559-529

II. Kambüszész elfoglalja Mezopotámiát, Főníciát, Palesztinát és végül Egyiptomot.

Kr.e. 525

I. Dareiosz uralkodása.

Kr.e. 522-485

Xerxész uralkodása.

Kr.e. 486-465

Csin-Si Huang-ti uralkodása.

Kr.e. 221-210

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set