NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. convenient
 2. polled
 3. be stuck in traffic
 4. was identified
 5. privilege
 1. a byť identifikovaný
 2. b byť v dopravnej zápche
 3. c volený
 4. d vhodný, prijateľný
 5. e privilégium

5 Multiple Choice Questions

 1. odhadovať, ceniť si
 2. nevlastná sestra
 3. pokračovať
 4. mať veľa spoločného
 5. ropovod

5 True/False Questions

 1. cope withhustota

        

 2. snorechrápať

        

 3. be connectedbyť spojený s...

        

 4. downsidespodná strana

        

 5. be on sb.'s sidebyť na niekoho strane

        

Create Set