NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. club (juggling)
 2. experiment
 3. have (a lot) in common
 4. skilful
 5. split up
 1. a rozísť sa
 2. b palica
 3. c mať veľa spoločného
 4. d experiment, pokus
 5. e zručný

5 Multiple choice questions

 1. spodná strana
 2. začať
 3. úplný, absolútny
 4. udržovať
 5. prispieť

5 True/False questions

 1. deducedvyvodiť, dedukovať

        

 2. bangzvoniť

        

 3. be stuck in trafficbyť braný vážne

        

 4. incapable ofúbohý, biedny

        

 5. couplepár, dvojica

        

Create Set