NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. target
 2. just the thing
 3. consequences
 4. persistence
 5. superficial
 1. a odolávanie, odolnosť
 2. b dôsledok
 3. c povrchný
 4. d cieľ
 5. e tá správna vec

5 Multiple choice questions

 1. skrátený
 2. inzerát
 3. dať do pozornosti, upozorniť na
 4. sebestačný
 5. požičanie

5 True/False questions

 1. spiderchrápať

        

 2. strategiestaktika, stratégia

        

 3. go onvyrásť

        

 4. be protective ofbyť ochrancom niekoho

        

 5. be brought upvyrásť

        

Create Set