NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. religion
 2. (be) devoted
 3. crash
 4. uneasy
 5. step-sister
 1. a naraziť, padnúť, nabúrať
 2. b byť oddaný
 3. c
  nekľudný, nepokojný
 4. d nevlastná sestra
 5. e viera

5 Multiple choice questions

 1. syndróm
 2. vyjednávač
 3. trend
 4. zmysel pre humor
 5. dostať niečo/niekoho do rúk

5 True/False questions

 1. clear upupratať; objasniť,vyriešiť

        

 2. just the thingtá správna vec

        

 3. bandagezvoniť

        

 4. partnertrend

        

 5. highlighteddať do pozornosti, upozorniť na

        

Create Set