NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. publick audience
 2. emergency
 3. jealousy
 4. be taken seriously
 5. torch
 1. a byť braný vážne
 2. b verejné publikum
 3. c baterka
 4. d žiarlivosť
 5. e mimoriadna okolnosť, pohotovosť

5 Multiple choice questions

 1. klamať
 2. zistiť
 3. koleno
 4. intelektuálny
 5. neschopný

5 True/False questions

 1. father-in-lawdusivý

        

 2. acquaintanceodolávanie, odolnosť

        

 3. come acrossupratať; objasniť,vyriešiť

        

 4. syndromesyndróm

        

 5. researchúbohý, biedny

        

Create Set