NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. circular
 2. fancy (lunch)
 3. lending
 4. loyal
 5. significantly
 1. a verný, oddaný
 2. b významne
 3. c obežník
 4. d požičanie
 5. e mať chuť na

5 Multiple choice questions

 1. presnosť
 2. popremýšľať o niečom

 3. nekľudný, nepokojný
 4. byť za...; stáť pred čím (skúškou,voľbami..)
 5. objavovať

5 True/False questions

 1. be treatedskrátený

        

 2. intellectvhodný, prijateľný

        

 3. highlighteddať do pozornosti, upozorniť na

        

 4. anthropologistantropológ

        

 5. frustrationfrustrácia

        

Create Set