NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. revealed
 2. be up for sth
 3. significantly
 4. spider
 5. pipeline
 1. a byť za...; stáť pred čím (skúškou,voľbami..)
 2. b ropovod
 3. c odhaliť
 4. d významne
 5. e pavúk

5 Multiple Choice Questions

 1. izolácia
 2. požičanie
 3. korešpondovať, zodpovedať, zhodovať sa
 4. zmysel pre humor
 5. gény

5 True/False Questions

 1. half-sisterpolovičná sestra - jeden z rodičov je spoločný

        

 2. liepavúk

        

 3. big family manrodinne založený muž

        

 4. passionvášeň

        

 5. make it up
  napraviť to, dať dohromady; udobriť sa, skončiť spor

        

Create Set