NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. downside
 2. strategies
 3. I have no doubt
 4. diversion
 5. experiment
 1. a spodná strana
 2. b experiment, pokus
 3. c nemať pochybnosti
 4. d taktika, stratégia
 5. e odklonenie

5 Multiple choice questions

 1. rýdzi, pravý
 2. intelektuálny
 3. fanatický
 4. v prítomnosti niekoho
 5. klásť požiadavky

5 True/False questions

 1. generationfrustrácia

        

 2. step-sisterznova spojiť

        

 3. ringzvoniť

        

 4. be connectedbyť spojený s...

        

 5. cognitivetýkať sa

        

Create Set