NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. diving
 2. commentator
 3. I have no doubt
 4. pick up on sth
 5. expectation
 1. a nemať pochybnosti
 2. b potápanie
 3. c zachytiť niečo, postrehnúť
 4. d komentátor
 5. e očakávanie

5 Multiple Choice Questions

 1. na kúsky, na franforce
 2. syndróm
 3. klebeta
 4. vyvodiť, dedukovať
 5. volený

5 True/False Questions

 1. pretty muchveľmi, dosť veľa

        

 2. birth orderpartner

        

 3. fall out with sbchodiť na rande

        

 4. definitelyurčite, definitívne

        

 5. in (sb's) presencebyť na niekoho strane

        

Create Set