NAME

Question types


Start with


Question limit

of 220 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. contribute to sth.
 2. reading for pleasure
 3. experiment
 4. was identified
 5. according to
 1. a byť identifikovaný
 2. b podľa
 3. c experiment, pokus
 4. d čítanie pre radosť
 5. e prispieť

5 Multiple choice questions

 1. byť braný vážne
 2. maximálne
 3. blízky priateľ
 4. znova spojiť
 5. rada

5 True/False questions

 1. trustveriť

        

 2. cope withvysporiadať sa, zvládnuť

        

 3. fall out with sbrozísť sa

        

 4. juggle several tasks at oncezavolať mi

        

 5. soulmatesuvenír

        

Create Set