Integrated Chinese Level 1 Part 1 Lessons 1-3 (pinyin/characters)

Created by shevek83 

Upgrade to
remove ads

124 terms

现在

xiànzài

事儿

shìr

今天

jīntiān

hěn

máng

明天

míngtiān

晚饭

wǎnfàn

为什么

wèishénme

wèi

因为

yīnwèi

hái

同学

tóngxué

认识

rènshi

朋友

péngyou

九月

jiǔyuè

yuè

hào

星期

xīngqī

星期四

xīngqīsì

tiān

生日

shēngrì

今年

jīnnián

nián

duō

十八

shíbā

suì

chī

fàn

怎么样

zěnmeyàng

太了

tàile

谢谢

xièxie

可是

kěshì

我们

wǒmen

diǎn

bàn

晚 上

wǎnshang

jiàn

再见

zàijiàn

zài

英国

yīngguó

喜欢

xǐhuan

cài

还是

háishi

jiā

kǒu

哥哥

gēge

liǎng

妹妹

mèimei

大姐

dàjiě

二姐

érjiě

zuò

工作

gōngzuò

律师

lǜshī

英文

yīngwén

dōu

大学生

dàxuéshēng

大学

dàxué

医生

yīshēng

白英爱

báiyīng'ài

de

照片

zhàopiàn

zhè

爸爸

bàba

妈妈

māma

ge

孩子

háizi

shéi

姐姐

jiějie

nán

弟弟

dìdi

大哥

dàgē

儿子

érzi

yǒu

女儿

nǚ'ér

méi

高文中

gāowénzhōng

gāo

shì

老师

lǎoshī

ma

学生

xuésheng

rén

中国

zhōngguó

美国

Měiguó

纽约

niǔyuē

北京

běijīng

hǎo

qǐng

xìng

guì

ne

小姐

xiǎojiě

jiào

什么

shénme

wèn

名字

míngzi

先生

xiānsheng

wáng

péng

yǒu

èr

sān

liù

jiǔ

shí

líng

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

NEW! Voice Recording

Click the mic to start.

Create Set