NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. unpredictable
 2. disguise
 3. commit
 4. miraculous
 5. relentless
 1. a cudowny
 2. b nieprzewidywalny
 3. c popełnić
 4. d niepohamowany
 5. e zmienić wygląd

5 Multiple choice questions

 1. oczywisty
 2. zaniedbanie
 3. wątpliwość
 4. nagradzając
 5. woda morska

5 True/False questions

 1. indulgezaspokój

        

 2. rumourpogłoska

        

 3. maiden namenazwisko panieńskie

        

 4. battlementsparapet

        

 5. incredibleniewiarygodny

        

Create Set