NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. gizmo
 2. doubt
 3. rumour
 4. estimate
 5. grit
 1. a wątpliwość
 2. b pogłoska
 3. c żwir
 4. d ustrojostwo
 5. e wycena

5 Multiple Choice Questions

 1. nagradzając
 2. usuwać łuski
 3. zachowanie
 4. parapet
 5. woda morska

5 True/False Questions

 1. praisewoda morska

        

 2. neglectzaniedbanie

        

 3. indulgezachowanie

        

 4. miraculouscudowny

        

 5. unpredictablenieprzewidywalny

        

Create Set