NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. indulge
 2. spoil
 3. relentless
 4. brine
 5. miraculous
 1. a niepohamowany
 2. b cudowny
 3. c popsuć
 4. d zaspokój
 5. e woda morska

5 Multiple choice questions

 1. nazwisko panieńskie
 2. parapet
 3. pochwała
 4. wątpliwość
 5. przodkowie

5 True/False questions

 1. conductzachowanie

        

 2. estimatewycena

        

 3. gizmoustrojostwo

        

 4. disguisezaspokój

        

 5. rumourpogłoska

        

Create Set