NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. disguise
 2. conduct
 3. praise
 4. incredible
 5. estimate
 1. a pochwała
 2. b wycena
 3. c zachowanie
 4. d zmienić wygląd
 5. e niewiarygodny

5 Multiple Choice Questions

 1. popsuć
 2. nieprzewidywalny
 3. usuwać łuski
 4. woda morska
 5. żwir

5 True/False Questions

 1. maiden namenazwisko panieńskie

        

 2. rumourpogłoska

        

 3. indulgezachowanie

        

 4. neglectzaniedbanie

        

 5. commitpopełnić

        

Create Set