NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. disguise
 2. conduct
 3. gizmo
 4. incredible
 5. praise
 1. a zachowanie
 2. b ustrojostwo
 3. c zmienić wygląd
 4. d niewiarygodny
 5. e pochwała

5 Multiple choice questions

 1. oczywisty
 2. nazwisko panieńskie
 3. parapet
 4. usuwać łuski
 5. zaspokój

5 True/False questions

 1. doubtwątpliwość

        

 2. brinewoda morska

        

 3. miraculouscudowny

        

 4. rumourustrojostwo

        

 5. spoilżwir

        

Create Set