NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. relentless
 2. maiden name
 3. neglect
 4. indulge
 5. unpredictable
 1. a zaspokój
 2. b nazwisko panieńskie
 3. c zaniedbanie
 4. d nieprzewidywalny
 5. e niepohamowany

5 Multiple Choice Questions

 1. ustrojostwo
 2. wątpliwość
 3. pogłoska
 4. cudowny
 5. parapet

5 True/False Questions

 1. shuckusuwać łuski

        

 2. brinewoda morska

        

 3. spoilżwir

        

 4. gritwoda morska

        

 5. disguisezaspokój

        

Create Set