NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. ancestry
 2. maiden name
 3. conduct
 4. commit
 5. shuck
 1. a nazwisko panieńskie
 2. b popełnić
 3. c przodkowie
 4. d zachowanie
 5. e usuwać łuski

5 Multiple choice questions

 1. parapet
 2. pogłoska
 3. zmienić wygląd
 4. wątpliwość
 5. niepohamowany

5 True/False questions

 1. obviousoczywisty

        

 2. gritżwir

        

 3. estimatepopełnić

        

 4. unpredictableniewiarygodny

        

 5. miraculouscudowny

        

Create Set