NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. indulge
 2. conduct
 3. rumour
 4. maiden name
 5. miraculous
 1. a zaspokój
 2. b cudowny
 3. c zachowanie
 4. d pogłoska
 5. e nazwisko panieńskie

5 Multiple choice questions

 1. ustrojostwo
 2. parapet
 3. przodkowie
 4. wątpliwość
 5. zaniedbanie

5 True/False questions

 1. obviousoczywisty

        

 2. estimatepopełnić

        

 3. spoilusuwać łuski

        

 4. disguisezaspokój

        

 5. praisepochwała

        

Create Set