NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
 2. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke
 3. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

3 True/False questions

 1. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

        

 2. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

        

 3. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockBuruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

        

Create Set