NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
 2. Euskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke
 3. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

3 True/False questions

 1. Si me gustase la verdura, comería vainasBarazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

        

 2. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 3. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

Create Set