NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
 2. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake
 3. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke

3 True/False questions

 1. Si me gustase la verdura, comería vainasIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 2. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosSenargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

        

 3. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

Create Set