NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

4 Written Questions

3 Multiple Choice Questions

 1. Etxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke
 2. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake
 3. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke

3 True/False Questions

 1. Si a Elena se le estropease el coche de su padre se le caería el pelo.Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

 2. Si me gustase la verdura, comería vainasIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 3. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

        

Create Set