NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
 2. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke
 3. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke

3 True/False questions

 1. Si se te perdieran los libros de euskara tendrías que comprar nuevosEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

        

 2. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 3. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

Create Set