NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

4 Written Questions

3 Multiple Choice Questions

 1. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
 2. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
 3. Barazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

3 True/False Questions

 1. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 2. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónEgia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke

        

 3. Si se nos cayeran los dientes adelgazaríamosHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

Create Set