NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Etxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke
 2. Egia esango balitzaigu, bihotza apurtuko litzaiguke
 3. Euskara liburuak galduko balitzaizkizu, berriak erosi beharko zenituzke

3 True/False questions

 1. Si a Elena se le estropease el coche de su padre se le caería el pelo.Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

 2. Si se le cayera el pelo, iría al médicoHortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

 3. Si me gustase la verdura, comería vainasBarazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke

        

Create Set