NAME

Question types


Start with


Question limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

3 Multiple choice questions

 1. Elenari bere aitaren kotxea hondatuko balitzaio, ilea eroriko litzaioke
 2. Barazkiak gustatuko balitzaizkit, lekak jango nituzke
 3. Ilea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

3 True/False questions

 1. Si me tocara la lotería se me alegraría el corazónLoteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake

        

 2. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosEtxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke

        

 3. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockBuruko mina kenduko balitzaie, rok emanaldira joango lirateke

        

Create Set