NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

4 Written Questions

3 Multiple Choice Questions

 1. Senargaia etorriko balitzaio, gauean zinemara joango lirateke
 2. Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke
 3. Loteria tokatuko balitzait, bihotza poztuko litzaidake

3 True/False Questions

 1. Si a Elena se le estropease el coche de su padre se le caería el pelo.Hortzak eroriko balitzaizkigu, argalduko ginateke

        

 2. Si se les quitara el dolor de cabeza irían al festival de rockIlea eroriko balitzaio, medikuarenera joango litzateke

        

 3. Si se les quemara la casa vendrían a vivir con nosotrosEtxea erreko balitzaie, gurekin bizitzera etorriko lirateke

        

Create Set