NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Nongoa zara?
 2. Erre daiteke?
 3. Zein kaletan bizi zara?
 4. Non bizi zara?
 5. Badakizu euskaraz?
 1. a ¿Dónde vivís?
 2. b ¿Se puede fumar?
 3. c ¿Sabés euskera?
 4. d ¿En qué calle vivís?
 5. e ¿De dónde sos?

5 Multiple choice questions

 1. ¿Qué es esto?
 2. ¿De dónde venís?
 3. ¿Qué te sucede?
 4. ¿Cuándo?
 5. ¿Cuál es tu nombre?

5 True/False questions

 1. Nora zoaz?¿A dónde vas?

        

 2. Ez zaude ondo?¿No estás bien?

        

 3. Zer nahi duzu?¿Qué tal?

        

 4. Zelan zabiltza?¿Cómo andás?

        

 5. Badago zalantzarik?¿Alguna duda?

        

Create Set