NAME

Question types


Start with


Question limit

of 37 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. exactly
 2. annoying
 3. forgive
 4. landline phone
 5. insult
 1. a ärritav
 2. b solvang; solvama
 3. c andestama
 4. d täpselt
 5. e lauatelefon

5 Multiple choice questions

 1. (telefoni) helin
 2. ahelkiri
 3. vapustatud
 4. midagi välja lülitama
 5. interneti etikett

5 True/False questions

 1. visit chat roomsjututubades käima

        

 2. sheetootama, lootma

        

 3. successfulalapealkiri

        

 4. misunderstandvalesti mõistma

        

 5. text sbkellelegi sõnumit saatma

        

Create Set