NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 37 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. subheading
 2. coin
 3. text sb
 4. knowledge
 5. follow the rules
 1. a reeglitest kinni pidama
 2. b kellelegi sõnumit saatma
 3. c alapealkiri
 4. d teadmised
 5. e münt, metallraha

5 Multiple Choice Questions

 1. interneti etikett
 2. reegleid rikkuma
 3. suhtlema
 4. andestama
 5. midagi välja lülitama

5 True/False Questions

 1. commentkommentaar; kommenteerima

        

 2. insultsolvang; solvama

        

 3. landline phone(telefoni) helin

        

 4. chain letterahelkiri

        

 5. talk over the phonetelefonitsi rääkima

        

Create Set