NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 37 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. in my opinion
 2. text sb
 3. behave
 4. in a public place
 5. misunderstand
 1. a minu arvates
 2. b käituma
 3. c avalikus kohas
 4. d kellelegi sõnumit saatma
 5. e valesti mõistma

5 Multiple Choice Questions

 1. edukas, menukas
 2. midagi välja lülitama
 3. reeglitest kinni pidama
 4. ärritama, pahaseks tegema
 5. teadmised

5 True/False Questions

 1. sheet(paberi) leht

        

 2. performanceetendus

        

 3. direct speechotsekõne

        

 4. respectootama, lootma

        

 5. on the Internetinternetis

        

Create Set