NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. item
 2. to be well-laid out
 3. tor un a shop
 4. double feast
 5. attentive
 1. a kettős ünnep
 2. b
  tétel
 3. c üzletet vezet, fenntart
 4. d
  jó elrendezésű
 5. e figyelmes

5 Multiple choice questions

 1. felbecsül, áttekint
 2. jól ellátott

 3. áruskála

 4. egy fedél alatt
 5. magántulajdonban van

5 True/False questions

 1. stand
  bódé

        

 2. supplyellátmány, árukészlet

        

 3. department store
  piac

        

 4. bunch
  tubus

        

 5. stall
  bódé

        

Create Set