NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. cash register
 2. to be sort of sg
 3. to bargain
 4. pay/cash desk
 5. well-stocked
 1. a
  pénztárgép
 2. b pénztár
 3. c kevés van valamiből
 4. d
  alkudni
 5. e jól ellátott

5 Multiple choice questions


 1. piac
 2. rendesen, szépen

 3. áruház
 4. üzletet vezet, fenntart

 5. háztájiban nevelt tyúk

5 True/False questions

 1. available article
  címkével ellát

        

 2. to think overmeggondol

        

 3. to cut the price
  kiszolgál

        

 4. sour
  savanyú

        

 5. range of goods
  áruskála

        

Create Set