NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. design
 2. cashier
 3. attractively packed
 4. to be well-laid out
 5. tor un a shop
 1. a
  szépen becsomagolt
 2. b üzletet vezet, fenntart
 3. c
  pénztáros
 4. d
  konstrukció, terv
 5. e
  jó elrendezésű

5 Multiple choice questions

 1. nehézségbe ütközik
 2. kevés van valamiből

 3. tubus

 4. választék

 5. pénztárgép

5 True/False questions

 1. tidilyrendesen, szépen

        

 2. available articlekapható árucikk

        

 3. joint
  stand, árusító pult

        

 4. to take stock offelbecsül, áttekint

        

 5. to cut the price
  leviszi az árát

        

Create Set