NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. tidily
 2. head of lettuce
 3. free-range hen
 4. supply
 5. confectioner's
 1. a
  cukrászüzlet
 2. b
  háztájiban nevelt tyúk
 3. c
  ellátmány, árukészlet
 4. d rendesen, szépen
 5. e
  fej saláta

5 Multiple choice questions

 1. kettős ünnep

 2. savanyú

 3. fürt, csokor

 4. választék

 5. nagy mennyiség

5 True/False questions

 1. to be in seasonki van téve

        

 2. to bargain
  alkudni

        

 3. attentivefigyelmes

        

 4. tor un a shopüzletet vezet, fenntart

        

 5. pay/cash desk
  pénztár

        

Create Set