NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to set out
 2. to resist temptation
 3. bulk
 4. sour
 5. head of lettuce
 1. a
  savanyú
 2. b
  fej saláta
 3. c nekiindul, elindul
 4. d ellenáll a kísértésnek
 5. e
  nagy mennyiség

5 Multiple choice questions


 1. egy fedél alatt

 2. műanyag

 3. kiszolgál

 4. bódé
 5. kielégíti valaki igényeit

5 True/False questions

 1. stale
  állott, másnapos

        

 2. attractively packedfigyelmes

        

 3. jar
  savanyú

        

 4. market placefigyelmes

        

 5. cashier
  doboz

        

Create Set