NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. sour
 2. tangerine
 3. receipt
 4. tor un itno difficulty
 5. to think over
 1. a
  savanyú
 2. b
  blokk
 3. c meggondol
 4. d
  mandarin
 5. e nehézségbe ütközik

5 Multiple choice questions


 1. konstrukció, terv

 2. tubus

 3. háztájiban nevelt tyúk

 4. szépen becsomagolt
 5. jól ellátott

5 True/False questions

 1. range of goods
  áruskála

        

 2. available article
  mandarin

        

 3. market placefigyelmes

        

 4. window-shopping
  kirakat nézegetés

        

 5. assortment
  doboz

        

Create Set