NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. to be well-laid out
 2. to look after one's needs
 3. bunch
 4. tangerine
 5. free-range hen
 1. a
  jó elrendezésű
 2. b
  háztájiban nevelt tyúk
 3. c
  mandarin
 4. d
  fürt, csokor
 5. e kielégíti valaki igényeit

5 Multiple Choice Questions


 1. konstrukció, terv
 2. jól ellátott

 3. kiszolgál

 4. választék

 5. stand, árusító pult

5 True/False Questions

 1. to resist temptationszezonja van

        

 2. available article
  címkével ellát

        

 3. cashier
  doboz

        

 4. stale
  állott, másnapos

        

 5. to be privately ownedmagántulajdonban van

        

Create Set