NAME

Question types


Start with


Question limit

of 51 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to be in season
 2. design
 3. stand
 4. jar
 5. confectioner's
 1. a
  konstrukció, terv
 2. b üveg
 3. c
  cukrászüzlet
 4. d szezonja van
 5. e
  stand, árusító pult

5 Multiple choice questions


 1. állott, másnapos
 2. ellátmány, árukészlet

 3. mandarin
 4. pénztár

 5. blokk

5 True/False questions

 1. to resist temptationellenáll a kísértésnek

        

 2. to serve
  mandarin

        

 3. attentive
  kiszolgál

        

 4. to be privately ownedmagántulajdonban van

        

 5. head of lettuce
  választék

        

Create Set