NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. miniseelik
 2. märkmed; märkmeid tegema
 3. vaba; sundimatu
 4. päevituma
 5. käis; varrukas; pikkade käistega; lühikeste käistega
 6. teema

6 True/False questions

 1. neatkorralik; puhas; kena

        

 2. badgebleiser; jakk

        

 3. for examplepeaaegu

        

 4. item; items of clothingese; üksus; ühik; riietusesemed

        

 5. essentialvaba; sundimatu

        

 6. nearlypeaaegu

        

Create Set