NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. päikesepõletust saama
 2. bleiser; jakk
 3. põlvini ulatuva pikkusega
 4. teema
 5. peaaegu
 6. oluline; olulise tähtsusega

6 True/False questions

 1. for examplepeaaegu

        

 2. badge(rinna)märk

        

 3. commonvaba; sundimatu

        

 4. neatkorralik; puhas; kena

        

 5. chillypeaaegu

        

 6. sleeve; long-sleeved; short-sleevedmärkmed; märkmeid tegema

        

Create Set