NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. bow
 2. cannonade
 3. retreat
 4. sniper
 5. coup
 1. a ágyútűz
 2. b íj
 3. c visszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)
 4. d orvlövész
 5. e puccs
  (military)

5 Multiple choice questions

 1. kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)
 2. hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)
 3. egyezmény
  (sign a peace ~)
 4. lövedék
 5. visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)

5 True/False questions

 1. refugeemenekült

        

 2. siege of TroyTroja ostroma

        

 3. cannonballágyútűz

        

 4. defeatmegver/vereség
  (A beat B.)

        

 5. the woundedsérült

        

Create Set