NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. place ... under a state of siege
 2. coup
 3. revolution
 4. blow up
 5. overthrow
 1. a felrobbant
  (make sg explode)
 2. b forradalom
 3. c ostrom állapotot idéz elő
 4. d megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)
 5. e puccs
  (military)

5 Multiple choice questions

 1. polgár háború
 2. lándzsa
 3. elfog
  (take sb prisoner)
 4. túlélő
 5. lövedék, rakéta

5 True/False questions

 1. lay siege toostrom alá von

        

 2. retreatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 3. woundedsérülés/megsérül (főként fegyver által)

        

 4. break outkezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

        

 5. declarehivatalos bejelentés
  (declare war on sy)

        

Create Set