NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. refugee
 2. siege
 3. bullett
 4. capture
 5. civil war
 1. a polgár háború
 2. b elfog
  (take sb prisoner)
 3. c lövedék
 4. d ostrom
 5. e menekült

5 Multiple Choice Questions

 1. előrenyomulás/előrenyomul
 2. sérült
 3. áldozat
 4. civil
 5. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)

5 True/False Questions

 1. ally (yourself) (with sy)ostrom alá von

        

 2. break outkezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)

        

 3. cannonballágyútűz

        

 4. treatyegyezmény
  (sign a peace ~)

        

 5. lay siege toostrom

        

Create Set