NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. withdraw
 2. bow
 3. arrow
 4. shell
 5. declare
 1. a íj
 2. b nyílvessző
 3. c lövedék/lő
 4. d visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 5. e hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)

5 Multiple choice questions

 1. felrobbant
  (make sg explode)
 2. civil
 3. ostrom
 4. sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 5. megdöntés/megdönt
  (vezetőt, kormányt)

5 True/False questions

 1. retreatvisszavonulás/visszavonul
  (veszély/fenyegetettség miatt)

        

 2. ceasemegszűnik/megszüntet

        

 3. bullettlövedék

        

 4. couppuccs
  (military)

        

 5. advanceelőrenyomulás/előrenyomul

        

Create Set