NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. machine gun
 2. revolution
 3. surrender
 4. survivor
 5. civil war
 1. a gépfegyver
 2. b forradalom
 3. c megadás/megadja magát
 4. d túlélő
 5. e polgár háború

5 Multiple choice questions

 1. sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 2. lándzsa
 3. hivatalos bejelentés
  (declare war on sy)
 4. csapat (katonai)
 5. lázadó

5 True/False questions

 1. withdrawvisszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)

        

 2. blow upfelrobbant
  (make sg explode)

        

 3. overthrownyílvessző

        

 4. place ... under a state of siegeszövetséges, szövetkezik

        

 5. woundedsérült

        

Create Set