NAME

Question types


Start with


Question limit

of 47 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. treaty
 2. wound
 3. withdraw
 4. revolution
 5. surrender
 1. a megadás/megadja magát
 2. b sérülés/megsérül (főként fegyver által)
 3. c visszavonulás/visszavonul
  (taktikai okokból)
 4. d egyezmény
  (sign a peace ~)
 5. e forradalom

5 Multiple choice questions

 1. elfog
  (take sb prisoner)
 2. szövetséges, szövetkezik
 3. kezdődik
  (Fighting broke out between A and B.)
 4. lázadó
 5. felrobbant
  (make sg explode)

5 True/False questions

 1. casualtyegyezmény
  (sign a peace ~)

        

 2. cannonlövegkezelő

        

 3. civil warcivil

        

 4. civilianpolgár háború

        

 5. ceasepuccs
  (military)

        

Create Set