NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. heretical
 2. harangue
 3. morose
 4. peruse
 5. inveigle
 1. a nghiên cứu; xem xét kỹ
  to examine with great care
 2. b dụ dỗ
  to obtain by deception or flattery
 3. c dị giáo
  violating accepted dogma or convention
 4. d buồn rầu, rầu rĩ, ủ ê
  sad; sullen; melancholy
 5. e kêu gọi, hô hào (trước đám đông)
  to deliver a pompous speech or tirade

5 Multiple choice questions

 1. thận trọng, cẩn thận, hà tiện (lời nói, lời khen...)
  wary; cautious; sparing
 2. sự khiển trách, sự trừng phạt
  severe criticism or punishment
 3. tính đễ dãi, hay chiều ý người khác; tính ân cần
  the willingness to comply with the wishes of others
 4. làm êm dịu, dễ chịu; làm mềm
  soothing, esp. to the skin; smooth, soften
 5. làm giảm bớt
  to lessen in intensity or degree

5 True/False questions

 1. demurcó ý kiến phản đối
  to question or oppose

        

 2. burgeonrỉa (lông (chim)
  to preen oneself: sang sửa, tô điểm, làm dáng (người)
  to dress up; to primp; to groom oneself with elaborate care

        

 3. inertkhông nhạy; chậm chạp
  unmoving; lethargic; sluggish

        

 4. discretionthừa nhận, đồng ý; cho quyền
  authoritative permission or approval; a penalty intended to enforce compliance

        

 5. ebulliencelàm êm dịu, dễ chịu; làm mềm
  soothing, esp. to the skin; smooth, soften

        

Create Set