NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Juan J. Nakpil
 2. Marcelo Andoy
 3. Damian Domingo
 4. Angel S. Nakpil
 5. Catalino Ortiz Brocka o Lino Brocka
 1. a Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan
 2. b First Great Filipino Painter
 3. c nagdisenyo ng Quiapo Church
 4. d sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building
 5. e direktor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang

5 Multiple choice questions

 1. tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 2. nakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet
 3. nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742
 4. mas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.
 5. Sa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

5 True/False questions

 1. P. Castaneda at Julian Felipenakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet

        

 2. Jovita FuentesPambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera

        

 3. Juan Lunanagdisenyo ng Quiapo Church

        

 4. Florentino Collanteskilala sa sagisag na Kuntil Butil ang sa obra-maestra nitong Sa Lumanag Simbahan

        

 5. Ishmael Bernalnagpinta ng Spolarium

        

Create Set