ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

2 terms by afrovasi

Create a new folder

Advertisement Upgrade to remove ads

ΘΕΤΙΚΑ

1)Ανταλλαγή πληροφοριών
2)Επαφή με άτομα που μπορεί να μένουν σε οποιοδήποτε σημείο της Γης
3)Διαφήμιση

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

1)Εθισμός σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
2)Έκθεση προσωπικών δεδομένων
3)Απομάκρυνση από τους πραγματικούς φίλους

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set