NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. pře, debaty o bezpečnosti
 2. aktivista
 3. atomové elektrárny
 4. skladovat jaderný odpad
 5. ohrozit veřejnou bezpečnost
 6. blokáda

5 True/False questions

 1. methanolvnímat

        

 2. solar powersluneční energie

        

 3. perceiveblokáda

        

 4. anti-nuclear opponentsodpůrci atomové energie

        

 5. pose a potential riskpředstavovat možné riziko

        

Create Set