NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. atomové elektrárny
 2. elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse
 3. vnímat
 4. katastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu
 5. metanol, metylalkohol
 6. pře, debaty o bezpečnosti

5 True/False questions

 1. jeopardise public safetyohrozit veřejnou bezpečnost

        

 2. pose a potential riskekologické sdružení, skupiny

        

 3. environmental groupspředstavovat možné riziko

        

 4. anti-nuclear opponentsodpůrci atomové energie

        

 5. nuclear reactorsatomové elektrárny

        

Create Set