NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. aktivista
 2. odpůrci atomové energie
 3. představovat možné riziko
 4. atomové elektrárny
 5. ohrozit veřejnou bezpečnost
 6. atomové reaktory

5 True/False questions

 1. new sources of energypře, debaty o bezpečnosti

        

 2. perceiveblokáda

        

 3. Soviet designed plant with Westinghouse upgradespředstavovat možné riziko

        

 4. disputes over safetypře, debaty o bezpečnosti

        

 5. environmental groupspředstavovat možné riziko

        

Create Set