NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. ekologické sdružení, skupiny
 2. sluneční energie
 3. elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse
 4. atomové reaktory
 5. vnímat
 6. aktivista

5 True/False Questions

 1. new sources of energypře, debaty o bezpečnosti

        

 2. disputes over safetypře, debaty o bezpečnosti

        

 3. jeopardise public safetypře, debaty o bezpečnosti

        

 4. blockadevnímat

        

 5. nuclear power plantsatomové reaktory

        

Create Set