NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. ohrozit veřejnou bezpečnost
 2. nové zdroje energie
 3. ekologické sdružení, skupiny
 4. metanol, metylalkohol
 5. skladovat jaderný odpad
 6. blokáda

5 True/False questions

 1. solar powerblokáda

        

 2. Soviet designed plant with Westinghouse upgradespředstavovat možné riziko

        

 3. activistvnímat

        

 4. disastrous effects of the nuclear accident at Chernobyldlouhotrvající jaderná debata

        

 5. protracted nuclear debatedlouhotrvající jaderná debata

        

Create Set