NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. sluneční energie
 2. katastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu
 3. pře, debaty o bezpečnosti
 4. blokáda
 5. vnímat
 6. metanol, metylalkohol

5 True/False questions

 1. store nuclear wasteskladovat jaderný odpad

        

 2. activistaktivista

        

 3. nuclear reactorsatomové reaktory

        

 4. jeopardise public safetyohrozit veřejnou bezpečnost

        

 5. Soviet designed plant with Westinghouse upgradeselektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse

        

Create Set