NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. nové zdroje energie
 2. blokáda
 3. skladovat jaderný odpad
 4. sluneční energie
 5. odpůrci atomové energie
 6. ekologické sdružení, skupiny

5 True/False Questions

 1. nuclear reactorsatomové elektrárny

        

 2. disastrous effects of the nuclear accident at Chernobylkatastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu

        

 3. perceivevnímat

        

 4. activistvnímat

        

 5. methanolaktivista

        

Create Set