NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. skladovat jaderný odpad
 2. představovat možné riziko
 3. dlouhotrvající jaderná debata
 4. pře, debaty o bezpečnosti
 5. metanol, metylalkohol
 6. blokáda

5 True/False questions

 1. activistaktivista

        

 2. new sources of energypře, debaty o bezpečnosti

        

 3. environmental groupspředstavovat možné riziko

        

 4. perceivevnímat

        

 5. jeopardise public safetypře, debaty o bezpečnosti

        

Create Set