NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. ekologické sdružení, skupiny
 2. elektrárna projektovaná Sověty s vylepšeními od firmy Westinghouse
 3. atomové elektrárny
 4. katastrofální následky havárie atomové elektrárny v Černobylu
 5. atomové reaktory
 6. ohrozit veřejnou bezpečnost

5 True/False Questions

 1. pose a potential riskpředstavovat možné riziko

        

 2. solar powersluneční energie

        

 3. blockadeblokáda

        

 4. activistvnímat

        

 5. store nuclear wastedlouhotrvající jaderná debata

        

Create Set