NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. odpůrci atomové energie
 2. představovat možné riziko
 3. nové zdroje energie
 4. dlouhotrvající jaderná debata
 5. vnímat
 6. atomové reaktory

5 True/False questions

 1. methanolvnímat

        

 2. environmental groupsekologické sdružení, skupiny

        

 3. solar powersluneční energie

        

 4. jeopardise public safetypře, debaty o bezpečnosti

        

 5. store nuclear wasteskladovat jaderný odpad

        

Create Set