NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. metanol, metylalkohol
 2. sluneční energie
 3. atomové elektrárny
 4. blokáda
 5. dlouhotrvající jaderná debata
 6. vnímat

5 True/False Questions

 1. new sources of energypře, debaty o bezpečnosti

        

 2. disputes over safetyohrozit veřejnou bezpečnost

        

 3. jeopardise public safetyohrozit veřejnou bezpečnost

        

 4. activistaktivista

        

 5. environmental groupspředstavovat možné riziko

        

Create Set