Navajo - first words

Created by udohiyu_tsalagi 

Upgrade to
remove ads

43 terms

aoo'

yes

dooda

no

béésh bee hane'é

telephone

yá'át'ééh abíní

good morning

ya'át'ééh ałní'ní'ą́

good afternoon

yá'át'ééh hiiłchi'į'

good evening

t'áá shoodí

please

ahéhee'

thank you

t'áá íiyisí ahéhee'

thank you very much

dooládó' dooda da

sorry

yá'át'ééh

hello

aoo' yá'át'ééh

hello (response)

hágoónee'

good-bye

ninishtł'ají

left

nish'náájí

right

tó

water

bizéé'hólóní

beer

wáán

wine

abe'

milk

gohwééh

coffee

sáanii yah anídaakah góne'

ladies toilet

hastóí yah anídaakah góne'

men's toilet

t'ááłá'í

one

naaki

two

táá'

three

azee'ál'į

hospital

ahilneehí

asprin

té'sii

taxi

naaltsoos bik'ehgo kéyah bii' na'adáhígíí

passport

béeso bisgą'

credit card

bee'ąąńditįhí

keys

tsi'izí

bicycle

chidí

car

chidíłtsooí

bus

chidí naat'a'í

airplane

kǫ' na'ałbąąsii

train

tsinaa'eeł

ship

tábąąh

beach

tsésk'eh

bed

kin

house

yah anída'aldah góne'

bathroom

tó bee na'abé náálínígíí

shower

da'nijah góne'

hotel

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

NEW! Voice Recording

Click the mic to start.

Create Set