NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 19 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

7 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. Impetuosa, brusca, vehemente.
 2. Resplandor, brillo.
 3. Olorosa, aromática, perfumada.
 4. Desconcierto, caos.
 5. Biografía, descripción, retrato.
 6. Someter, avasallar, conquistar.

6 True/False Questions

 1. Perpetuo.Eterno, interminable, infinito.

        

 2. Misterio.Extenso, enorme, gigantesco.

        

 3. Asomar.Aparecer, salir, surgir.

        

 4. Hostigar.Someter, avasallar, conquistar.

        

 5. Sacudir.Estremecer, mover, vibrar.

        

 6. Fidedigna.Someter, avasallar, conquistar.

        

Create Set