NAME

Question types


Start with


Question limit

of 19 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

7 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. Vigor, potencia, energía.
 2. Estremecer, mover, vibrar.
 3. Fehaciente, cierta, verdadera.
 4. Eterno, interminable, infinito.
 5. Hechizo, embrujo, encanto.
 6. Aparecer, salir, surgir.

6 True/False questions

 1. Semblanza.Extender, ampliar.

        

 2. Explayar.Equivocar, fallar, errar.

        

 3. Prodigiosa.Fehaciente, cierta, verdadera.

        

 4. Fragante.Olorosa, aromática, perfumada.

        

 5. Irradiar.Equivocar, fallar, errar.

        

 6. Inmenso.Someter, avasallar, conquistar.

        

Create Set