Kalagayang Pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Iba't Ibang Panahon

10 terms by uriesmith 

Ready to study?
Start with Flashcards

Create a new folder

Advertisement Upgrade to remove ads

Basalyo

taong naninilbihan sa panginoong maylupa

Datu

pinuno ng isang tribu o barangay

Sistemang Encomienda

nangongolekta ng buwis sa pamamagitan ng tributo mula sa mga sakop

Sistemang Hacienda

pangangasiwa sa mga lupain na ang layunin ay ang pagtatanim ng mga produktong panluwas lamang

Maharlikoa

nabibilang sa mataas na angkan

Piyudalismo

sistemang nakabatay sa ugnayan ng panginoong maylupa at kasama

Reduccion

pinag-iisa ang magkakahiwalay at magkakalayong pamayanan upang makapagtatag ng isang bayan

Timawa

pangkaraniwang mamamayan na malaya at maaaring magmay-ari ng lupa

Torrens Title

isang sistema ng pagtititulo ng lupa na naggarantiya ng pagmamay-ari nito

Homestead Act 1924

sa pamamagitan nito, naging lehitimo ang pagkamkam ng mga Amerikano sa mga lupain ng katutubong Pilipino

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set