NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Embarrassed
 2. Get married
 3. Traffic jam
 4. Fall
 5. Alone
 1. a közlekedési dugó
 2. b csak
 3. c megházasodik
 4. d esik
 5. e zavart

5 Multiple choice questions

 1. gondos
 2. meghal
 3. külföldi,idegen
 4. szóló
 5. menni ruhákat vásárolni

5 True/False questions

 1. Getkapni

        

 2. Feelérez

        

 3. Have a bathfürdik

        

 4. Misselhibáz

        

 5. Dangercserél felvált

        

Create Set