NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Get a job
 2. Have children
 3. Get married
 4. Watch
 5. Have a bath
 1. a fürdik
 2. b állást kapni
 3. c gyerekei vannak
 4. d megházasodik
 5. e nézni

5 Multiple choice questions

 1. érez
 2. elválik
 3. élet
 4. iskolába megy
 5. késő

5 True/False questions

 1. Retirenyugdíjba megy

        

 2. Tvmenni

        

 3. Go clothes shoppingmenni ruhákat vásárolni

        

 4. Movemozog

        

 5. Fallérez

        

Create Set