NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Go on holiday
 2. Get engaged
 3. Traffic
 4. Traffic jam
 5. Go to the cinema
 1. a eljegyzi magát
 2. b moziba megy
 3. c közlekedés
 4. d szabadságra menni
 5. e közlekedési dugó

5 Multiple choice questions

 1. beleszeret
 2. nyugdíjba megy
 3. külföldi,idegen
 4. megszületik
 5. meghal

5 True/False questions

 1. Get marriedmegházasodik

        

 2. Boredgondos

        

 3. Embarrassedunalmas

        

 4. Grow upmenni

        

 5. Have a bad experiencetapasztalat,élmény

        

Create Set