NAME

Question types


Start with


Question limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Get
 2. Foreign
 3. Change
 4. Nervous
 5. Voyage
 1. a külföldi,idegen
 2. b kapni
 3. c cserél felvált
 4. d ideges
 5. e hajóút

5 Multiple choice questions

 1. ijedt
 2. gyerekei vannak
 3. feladat
 4. fürdik
 5. közlekedési dugó

5 True/False questions

 1. Grow upelmegy valahova szórakozni

        

 2. Lonelycsak

        

 3. Have a bad experiencefürdik

        

 4. Movevan (birtoklást kifejező ige)

        

 5. Go on holidayszabadságra menni

        

Create Set