NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 53 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Go to the cinema
 2. Fall
 3. Leave
 4. Have a bath
 5. Feel
 1. a esik
 2. b elhagy
 3. c fürdik
 4. d érez
 5. e moziba megy

5 Multiple Choice Questions

 1. állást kapni
 2. befejezi az iskolát
 3. gondos
 4. menni
 5. közlekedési dugó

5 True/False Questions

 1. Solomozog

        

 2. Have a relationshipkapcsolata van

        

 3. Watchfaj

        

 4. Excitedizgatott

        

 5. Movevan (birtoklást kifejező ige)

        

Create Set