NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. booming business
 2. GDP (Gross Domestic Product)
 3. strengthen communities
 4. nature tourist
 5. noise pollution
 1. a Bruttó Hazai Termék
 2. b zajártalom
 3. c természetjáró turista
 4. d fejlődő üzletág
 5. e erősíti a közösségeket

5 Multiple choice questions

 1. házigazda ország
 2. túlzott mértékben kihasznál
 3. helyi örökség
 4. fejlett ország
 5. szemételszállítás

5 True/False questions

 1. high living standardstréningturista

        

 2. degradation of ecosystembetegségek terjedése

        

 3. agritouristtermészetjáró turista

        

 4. archeoligical sitemezőgazdasági munkás

        

 5. local traditions and craftshelyi hagyományok és mesterségek

        

Create Set