NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. training tourist
 2. GDP (Gross Domestic Product)
 3. upgraded infrastructure
 4. multisectoral activity
 5. foreign exchange earning
 1. a többszektoros tevékenység
 2. b Bruttó Hazai Termék
 3. c valutabevétel
 4. d fejlett infrastruktúra
 5. e tréningturista

5 Multiple choice questions

 1. fejlődő üzletág
 2. vadon élő állatok lakhelye
 3. túlzott mértékben kihasznál
 4. csatornaszennyezés
 5. tágítja a tapasztalatokat

5 True/False questions

 1. archeoligical sitemezőgazdasági munkás

        

 2. agritouristmezőgazdasági munkás

        

 3. play a significant rolejelentős szerepet játszik

        

 4. high living standardstréningturista

        

 5. developed countyházigazda ország

        

Create Set