NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. booming business
 2. GDP (Gross Domestic Product)
 3. local heritage
 4. over-reliance
 5. revenue leakage
 1. a helyi örökség
 2. b Bruttó Hazai Termék
 3. c túlzott függés
 4. d állami bevétel elszivárgása
 5. e fejlődő üzletág

5 Multiple choice questions

 1. letarolja a gazdaságot
 2. vándormadár
 3. valutabevétel
 4. elfogadja a külnbségeket
 5. katasztrófaturista

5 True/False questions

 1. agritouristmezőgazdasági munkás

        

 2. trigger resentmentharagot, dühöt gerjeszt

        

 3. overusevándormadár

        

 4. unsatisfactory working conditionsnem megfelelő munkakörülmények

        

 5. wildlife habitathelyi örökség

        

Create Set