NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 42 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. sewage pollution
 2. package tours
 3. foreign exchange earning
 4. weather tourist
 5. host country
 1. a katasztrófaturista
 2. b csatornaszennyezés
 3. c házigazda ország
 4. d valutabevétel
 5. e szervezett utak

5 Multiple Choice Questions

 1. befektetést ösztönöz
 2. madárlesen levő turista
 3. szemételszállítás
 4. egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 5. az ökoszisztéma rongálódása

5 True/False Questions

 1. training touristtréningturista

        

 2. unsatisfactory working conditionsnem megfelelő munkakörülmények

        

 3. devastate economyletarolja a gazdaságot

        

 4. revenue leakageállami bevétel elszivárgása

        

 5. nature touristmezőgazdasági munkás

        

Create Set