NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. spread of diseases
 2. local traditions and crafts
 3. package tours
 4. training tourist
 5. foster an understanding
 1. a szervezett utak
 2. b elősegíti a megértést
 3. c helyi hagyományok és mesterségek
 4. d betegségek terjedése
 5. e tréningturista

5 Multiple choice questions

 1. vadon élő állatok lakhelye
 2. fejlett infrastruktúra
 3. befektetést ösztönöz
 4. madárlesen levő turista
 5. haragot, dühöt gerjeszt

5 True/False questions

 1. weather touristkatasztrófaturista

        

 2. culture vulturesKultúrturista

        

 3. devastate economyletarolja a gazdaságot

        

 4. archeoligical sitemezőgazdasági munkás

        

 5. high living standardstréningturista

        

Create Set