NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. activity holiday maker
 2. trigger resentment
 3. stimulate investment
 4. noise pollution
 5. agritourist
 1. a mezőgazdasági munkás
 2. b aktív nyaraló
 3. c haragot, dühöt gerjeszt
 4. d zajártalom
 5. e befektetést ösztönöz

5 Multiple Choice Questions

 1. az ökoszisztéma rongálódása
 2. kultúrharc
 3. kölcsönös együttérzés
 4. elősegíti a megértést
 5. fejlődő üzletág

5 True/False Questions

 1. local heritagetúlzott mértékben kihasznál

        

 2. unsatisfactory working conditionstöbbszektoros tevékenység

        

 3. accept differenceselfogadja a külnbségeket

        

 4. high living standardsmagas életszínvonal

        

 5. culture vulturesKultúrturista

        

Create Set