NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. over-reliance
 2. play a significant role
 3. mutual sympathy
 4. snowbird
 5. local heritage
 1. a túlzott függés
 2. b helyi örökség
 3. c jelentős szerepet játszik
 4. d kölcsönös együttérzés
 5. e vándormadár

5 Multiple Choice Questions

 1. Bruttó Hazai Termék
 2. egy elmaradott régiót működőképessé tesz
 3. letarolja a gazdaságot
 4. mezőgazdasági munkás
 5. betegségek terjedése

5 True/False Questions

 1. booming businesstréningturista

        

 2. positive impactpozitív hatás

        

 3. high living standardsmagas életszínvonal

        

 4. local traditions and craftshelyi hagyományok és mesterségek

        

 5. weather touristtermészetjáró turista

        

Create Set