NAME

Question types


Start with


Question limit

of 42 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. local traditions and crafts
 2. devastate economy
 3. weather tourist
 4. waste disposal
 5. nature tourist
 1. a természetjáró turista
 2. b szemételszállítás
 3. c katasztrófaturista
 4. d helyi hagyományok és mesterségek
 5. e letarolja a gazdaságot

5 Multiple choice questions

 1. vándormadár
 2. kölcsönös együttérzés
 3. elfogadja a külnbségeket
 4. túlzott mértékben kihasznál
 5. túlzott függés

5 True/False questions

 1. strengthen communitieserősíti a közösségeket

        

 2. revenue leakagetúlzott függés

        

 3. training touristkatasztrófaturista

        

 4. foster an understandingelősegíti a megértést

        

 5. degradation of ecosystemaz ökoszisztéma rongálódása

        

Create Set