NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. extraordinary
 2. distinguish
 3. historical/costume drama
 4. musical
 5. obvious
 1. a erakordne
 2. b ilmne
 3. c eristama, vahet tegema
 4. d muusikal
 5. e ajalooline draama, kostüümidraama

5 Multiple choice questions

 1. abielu- või tantsupaar
 2. äärmiselt meeldiv
 3. armastusfilm
 4. haarav
 5. agressiivne

5 True/False questions

 1. adventure filmseiklusfilm

        

 2. lyricslaulusõnad

        

 3. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 4. unsuitable forsobimatu kellegi jaoks

        

 5. releaselooma

        

Create Set