NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. must-see
 2. historical/costume drama
 3. enjoyable
 4. frightening
 5. predictable
 1. a ajalooline draama, kostüümidraama
 2. b etteaimatav
 3. c hirmutav
 4. d nauditav
 5. e kohustuslik vaadata

5 Multiple choice questions

 1. abielu- või tantsupaar
 2. eristama, vahet tegema
 3. agressiivne
 4. laulusõnad
 5. enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

5 True/False questions

 1. performing artsesituskunst

        

 2. fine artsfantaasiafilm

        

 3. horror filmõudusfilm

        

 4. extraordinaryesituskunst

        

 5. grippinghaarav

        

Create Set