NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. love story/romance
 2. gripping
 3. aggressive
 4. unsuitable for
 5. drum and bass
 1. a trummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika
 2. b sobimatu kellegi jaoks
 3. c armastusfilm
 4. d agressiivne
 5. e haarav

5 Multiple choice questions

 1. hirmutav
 2. perefilm
 3. fantaasiafilm
 4. õudusfilm
 5. enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne

5 True/False questions

 1. performing artsesituskunst

        

 2. violenthaarav

        

 3. hilariousilmne

        

 4. enjoyableetteaimatav

        

 5. createlooma

        

Create Set