NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. couple
 2. violent
 3. gripping
 4. unsuitable for
 5. hilarious
 1. a vägivaldne
 2. b ülinaljakas
 3. c abielu- või tantsupaar
 4. d sobimatu kellegi jaoks
 5. e haarav

5 Multiple choice questions

 1. kaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega
 2. looma
 3. armastusfilm
 4. seiklusfilm
 5. perefilm

5 True/False questions

 1. aggressiveagressiivne

        

 2. delightfulvastik

        

 3. fantasyfantaasiafilm

        

 4. distinguisheristama, vahet tegema

        

 5. entertaininghirmutav

        

Create Set