NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. couple
 2. performing arts
 3. release
 4. disgusting
 5. adventure film
 1. a seiklusfilm
 2. b vastik
 3. c esituskunst
 4. d abielu- või tantsupaar
 5. e plaati välja laskma

5 Multiple choice questions

 1. ajalooline draama, kostüümidraama
 2. laulusõnad
 3. fantaasiafilm
 4. väljapaistev
 5. multifilm

5 True/False questions

 1. distinguisheristama, vahet tegema

        

 2. science fiction filmseiklusfilm

        

 3. love story/romancenauditav

        

 4. must-seekohustuslik vaadata

        

 5. horror filmõudusfilm

        

Create Set