NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. aggressive
 2. animated film
 3. family film
 4. fantasy
 5. hilarious
 1. a fantaasiafilm
 2. b ülinaljakas
 3. c multifilm
 4. d agressiivne
 5. e perefilm

5 Multiple choice questions

 1. seiklusfilm
 2. väljapaistev
 3. vastik
 4. eristama, vahet tegema
 5. looma

5 True/False questions

 1. entertainingmeelelahutuslik, meelt lahutav

        

 2. frighteninghirmutav

        

 3. love story/romancenauditav

        

 4. releaseplaati välja laskma

        

 5. violentvägivaldne

        

Create Set