NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. performing arts
 2. love story/romance
 3. action-packed
 4. entertaining
 5. fine arts
 1. a rohke tegevusega, actioni sugemetega
 2. b esituskunst
 3. c armastusfilm
 4. d meelelahutuslik, meelt lahutav
 5. e kujutav kunst

5 Multiple choice questions

 1. perefilm
 2. sobimatu kellegi jaoks
 3. multifilm
 4. etteaimatav
 5. ulmefilm

5 True/False questions

 1. technokaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 2. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 3. obviousilmne

        

 4. extraordinaryerakordne

        

 5. aggressivehaarav

        

Create Set