NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. distinguish
 2. delightful
 3. obvious
 4. adventure film
 5. RnB
 1. a seiklusfilm
 2. b eristama, vahet tegema
 3. c ilmne
 4. d äärmiselt meeldiv
 5. e kaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

5 Multiple choice questions

 1. ajalooline draama, kostüümidraama
 2. trummil ja basskitarri rütmil põhinev muusika
 3. looma
 4. enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne
 5. abielu- või tantsupaar

5 True/False questions

 1. animated filmmultifilm

        

 2. grippingvägivaldne

        

 3. performing artsesituskunst

        

 4. releaselooma

        

 5. frighteninghirmutav

        

Create Set