NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. havoc/chaos
 2. throw the book at
 3. undermine sy's confidence
 4. no offence taken
 5. it comes down cats and dogs
 1. a nem vettem a lelkemre
 2. b súlyosan megbünteti
 3. c káosz
 4. d szakad az eső
 5. e aláásni vki önbizalmát

5 Multiple choice questions

 1. felhőszakadás
 2. kölcsön
 3. nem a legmegfelelőbb időpont
 4. vmilyen szerepben fellép
 5. tönkretett nyaralás

5 True/False questions

 1. solecismneveletlenség

        

 2. wheezekölcsön

        

 3. get more and more annoyedegyre jobban idegesít

        

 4. keep awakeébren tart

        

 5. relentless rainszűnni nem akaró eső

        

Create Set