NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. grumble/moan/complain
 2. mar/spoil
 3. havoc/chaos
 4. rope bridge
 5. inclement weather
 1. a káosz
 2. b morgolódik
 3. c elront, tönkretesz
 4. d zord idő
 5. e kötélhíd

5 Multiple choice questions

 1. rosszindulatú, huncut
 2. neveletlenség
 3. lihegés/ócska vicc
 4. kassza
 5. nem tesz nagy benyomást valakire

5 True/False questions

 1. undermine sy's confidencealáásni vki önbizalmát

        

 2. get more and more annoyedegyre jobban idegesít

        

 3. heavy traffickáosz

        

 4. threateningutódok

        

 5. in spite of the fact thatsúlyosan megbünteti

        

Create Set