NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. dissolve/disintegrate
 2. inclement weather
 3. mischievous
 4. it comes down cats and dogs
 5. stir/arouse
 1. a feloldódik
 2. b zord idő
 3. c felkavar
 4. d szakad az eső
 5. e rosszindulatú, huncut

5 Multiple choice questions

 1. morgolódik
 2. aláásni vki önbizalmát
 3. nem vettem a lelkemre
 4. annak ellenére, hogy
 5. kötélhíd

5 True/False questions

 1. solecismneveletlenség

        

 2. the most likely person toa legvalószínűbb, hogy ő

        

 3. get more and more annoyedsúlyosan megbünteti

        

 4. discordantdisszonáns

        

 5. heavy trafficerős forgalom

        

Create Set