NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. with considerable reservation
 2. discordant
 3. relentless rain
 4. it comes down cats and dogs
 5. in the wake of
 1. a disszonáns
 2. b nyomában
 3. c szűnni nem akaró eső
 4. d meglehetős fenntartással
 5. e szakad az eső

5 Multiple choice questions

 1. felkavar
 2. erős forgalom
 3. neveletlenség
 4. ázott
 5. kötélhíd

5 True/False questions

 1. swollen rivermegduzzadt folyó

        

 2. it is a fine time tonyomában

        

 3. grumble/moan/complainszűnni nem akaró eső

        

 4. judging byvmiről ítélve

        

 5. marred holidayelront, tönkretesz

        

Create Set