NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. in the wake of
 2. appear as
 3. heavy traffic
 4. judging by
 5. wheeze
 1. a lihegés/ócska vicc
 2. b nyomában
 3. c erős forgalom
 4. d vmiről ítélve
 5. e vmilyen szerepben fellép

5 Multiple choice questions

 1. neveletlenség
 2. kötélhíd
 3. utódok
 4. kölcsön
 5. vmit befejez és újba kezd

5 True/False questions

 1. havoc/chaoskáosz

        

 2. keep awakeébren tart

        

 3. in spite of the fact thatsúlyosan megbünteti

        

 4. mar/spoilfelhőszakadás

        

 5. with considerable reservationmeglehetős fenntartással

        

Create Set