NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. beneficial
 2. preconception
 3. discarded
 4. invaluable
 5. involvement
 1. a prospěšný
 2. b zapojení
 3. c vyřazený
 4. d neocenitelný
 5. e předpojatost

5 Multiple Choice Questions

 1. dodavatel
 2. mimochodem
 3. náročný
 4. zřejmě, podle všeho
 5. směsice

5 True/False Questions

 1. unlikelynepravděpodobný

        

 2. behalfjménem

        

 3. rivalrysoupeření

        

 4. itinerantprotějšek

        

 5. acquitancepřidělen

        

Create Set