NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. subordinate
 2. assigned
 3. strengthen
 4. itinerant
 5. involvement
 1. a zapojení
 2. b podřízený
 3. c přidělen
 4. d kočovník
 5. e posilovat

5 Multiple choice questions

 1. předvídat
 2. rozumný, přiměřený
 3. dodavatel
 4. vyřazený
 5. blízkost

5 True/False questions

 1. overseazámoří

        

 2. frustrationvěnování

        

 3. apparentlyzřejmě, podle všeho

        

 4. bygonedávný

        

 5. preconceptionpředpojatost

        

Create Set