NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. countepart
 2. frustration
 3. demanding
 4. strengthen
 5. instrumental
 1. a protějšek
 2. b zklamání
 3. c posilovat
 4. d náročný
 5. e pomocný

5 Multiple Choice Questions

 1. dávný
 2. nejistota
 3. blízkost
 4. směsice
 5. kočovník

5 True/False Questions

 1. barragepříval, palba

        

 2. subordinatepříval, palba

        

 3. unlikelyspoléhat se

        

 4. bidřada

        

 5. apparentlyzřejmě, podle všeho

        

Create Set