NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. barrage
 2. convinced
 3. subordinate
 4. vaguely
 5. uncertainty
 1. a podřízený
 2. b přesvědčený
 3. c nejasně
 4. d nejistota
 5. e příval, palba

5 Multiple choice questions

 1. jménem
 2. zřejmě, podle všeho
 3. prospěšný
 4. smyslové vnímání
 5. mimochodem

5 True/False questions

 1. acquitancepřesvědčený

        

 2. strengthenpříval, palba

        

 3. instrumentalpomocný

        

 4. reasonablerozumný, přiměřený

        

 5. proximityblízkost

        

Create Set