NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. behalf
 2. convinced
 3. beneficial
 4. amalgam
 5. anticipate
 1. a předvídat
 2. b prospěšný
 3. c jménem
 4. d přesvědčený
 5. e směsice

5 Multiple choice questions

 1. předpojatost
 2. zapojení
 3. soupeření
 4. nabízet
 5. neocenitelný

5 True/False questions

 1. dedicationzklamání

        

 2. courtyardprotějšek

        

 3. demandingnáročný

        

 4. flairnabízet

        

 5. apparentlyzřejmě, podle všeho

        

Create Set