NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. oversea
 2. proximity
 3. incidentaly
 4. convinced
 5. itinerant
 1. a zámoří
 2. b blízkost
 3. c kočovník
 4. d přesvědčený
 5. e mimochodem

5 Multiple choice questions

 1. zřejmě, podle všeho
 2. dodavatel
 3. posilovat
 4. spoléhat se
 5. soběstačný

5 True/False questions

 1. acquitancepřidělen

        

 2. bidnabízet

        

 3. vaguelynejasně

        

 4. barragepříval, palba

        

 5. behalfjménem

        

Create Set