NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 10 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

4 Written Questions

3 Multiple Choice Questions


 1. hito
 2. これは、摩耗ミトン、帽子、スカーフ、コート、ブーツをしてくださいので、非常に外の寒さ。
  Kore wa, mamō miton, bōshi, sukāfu, kōto, būtsu o shite kudasainode, hijō ni soto no samu-sa.
 3. 私は(タイ)でのレッスンを受ける必要があります。
  Watashi wa (tai) de no ressun o ukeru hitsuyō ga arimasu.

3 True/False Questions

 1. newsニュース
  nyūsu

        

 2. die

        

 3. May I go to the first floor of the observatory?私は展望台の最初の階に行くもいいですか?
  Watashi wa tenbō-dai no saisho no kai ni iku mo iidesu ka?

        

Create Set