NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Lis podkrada się do kurcząt.
 2. Mary kołysze swojego małego brata.
 3. Śnieg topnieje.
 4. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.
 5. Nie dotykaj moich rzeczy!

5 True/False questions

 1. Parents protect their children.Rodzice ochraniają swoje dzieci.

        

 2. Some animals live in their dens.On był blady ze strachu.

        

 3. The building is completely destroyed by fire.Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.

        

 4. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

 5. The captain always stays on the sinking ship.Lis podkrada się do kurcząt.

        

Create Set