NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. On był blady ze strachu.
 2. Dlaczego mnie obwiniasz?
 3. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.
 4. Śnieg topnieje.
 5. Rodzice ochraniają swoje dzieci.

5 True/False questions

 1. The captain always stays on the sinking ship.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 2. The building is completely destroyed by fire.Śnieg topnieje.

        

 3. The box is empty.Pudełko jest puste.

        

 4. The fox is creeping up on the chickens.Pudełko jest puste.

        

 5. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

Create Set