NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. Lis podkrada się do kurcząt.
 2. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.
 3. Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.
 4. John zbiera kulki.
 5. On był blady ze strachu.

5 True/False Questions

 1. Don't touch my things!Śnieg topnieje.

        

 2. Parents protect their children.Rodzice ochraniają swoje dzieci.

        

 3. Why do you blame me?Pudełko jest puste.

        

 4. I am better today and I am able to go out of bed.Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.

        

 5. Mary craddles her little brother.Mary kołysze swojego małego brata.

        

Create Set