NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.
 2. Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.
 3. Mary kołysze swojego małego brata.
 4. Lis podkrada się do kurcząt.
 5. Dlaczego mnie obwiniasz?

5 True/False questions

 1. Parents protect their children.John zbiera kulki.

        

 2. He was white with fear.Śnieg topnieje.

        

 3. I am better today and I am able to go out of bed.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

 4. The building is completely destroyed by fire.Pudełko jest puste.

        

 5. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

Create Set