NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Dlaczego mnie obwiniasz?
 2. On był blady ze strachu.
 3. Pudełko jest puste.
 4. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 5. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.

5 True/False questions

 1. She is always in a good mood.On był blady ze strachu.

        

 2. The snow is melting.Śnieg topnieje.

        

 3. Some animals live in their dens.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

        

 4. You have to learn to balance when you ride a bike.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 5. Parents protect their children.Rodzice ochraniają swoje dzieci.

        

Create Set