NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Mary kołysze swojego małego brata.
 2. Nie dotykaj moich rzeczy!
 3. On był blady ze strachu.
 4. Lis podkrada się do kurcząt.
 5. Dlaczego mnie obwiniasz?

5 True/False questions

 1. You have to learn to balance when you ride a bike.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 2. The snow is melting.Pudełko jest puste.

        

 3. Parents protect their children.Rodzice ochraniają swoje dzieci.

        

 4. The box is empty.Pudełko jest puste.

        

 5. Some animals live in their dens.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

        

Create Set