NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. On był blady ze strachu.
 2. Budynek jest całkiem zniszczony przez pożar.
 3. Śnieg topnieje.
 4. Ona jest zawsze w dobrym nastroju.
 5. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

5 True/False Questions

 1. Some animals live in their dens.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

        

 2. Don't touch my things!Nie dotykaj moich rzeczy!

        

 3. Mary craddles her little brother.On był blady ze strachu.

        

 4. I am better today and I am able to go out of bed.Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.

        

 5. Why do you blame me?Pudełko jest puste.

        

Create Set