NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Nie dotykaj moich rzeczy!
 2. John zbiera kulki.
 3. On był blady ze strachu.
 4. Mary kołysze swojego małego brata.
 5. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.

5 True/False questions

 1. Parents protect their children.On był blady ze strachu.

        

 2. Why do you blame me?Pudełko jest puste.

        

 3. The box is empty.Śnieg topnieje.

        

 4. The captain always stays on the sinking ship.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 5. You have to learn to balance when you ride a bike.Musisz uczyć się utrzymywać równowagę, kiedy jeździsz na rowerze.

        

Create Set