NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.
 2. Dlaczego mnie obwiniasz?
 3. Dziś czuję się lepiej i jestem w stanie wstać z łóżka.
 4. Nie dotykaj moich rzeczy!
 5. John zbiera kulki.

5 True/False questions

 1. The snow is melting.Śnieg topnieje.

        

 2. Some animals live in their dens.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

        

 3. The box is empty.Pudełko jest puste.

        

 4. He was white with fear.On był blady ze strachu.

        

 5. Mary craddles her little brother.Mary kołysze swojego małego brata.

        

Create Set