NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 15 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. Dlaczego mnie obwiniasz?
 2. Śnieg topnieje.
 3. Mary kołysze swojego małego brata.
 4. John zbiera kulki.
 5. On był blady ze strachu.

5 True/False Questions

 1. She is always in a good mood.Ona jest zawsze w dobrym nastroju.

        

 2. The box is empty.Śnieg topnieje.

        

 3. Parents protect their children.Niektóre zwierzęta mieszkają w norach.

        

 4. You have to learn to balance when you ride a bike.Kapitan zawsze pozostaje na tonącym statku.

        

 5. Don't touch my things!Śnieg topnieje.

        

Create Set