NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. chairperson
 2. scandal
 3. casual
 4. agriculture
 5. I can't stand it.
 1. a földművelés
 2. b botrány
 3. c lezser
 4. d elnök
 5. e Ki nem állhatom.

5 Multiple Choice Questions

 1. felzárkózik
 2. polgárháború
 3. baleseti osztály
 4. oklevél
 5. szakács

5 True/False Questions

 1. catch something upbepótol

        

 2. exitkijárat

        

 3. chargefelszámít, költség

        

 4. as time went byahogy múlt az idő

        

 5. knotcsomó

        

Create Set