NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I can't stand it.
 2. natural resources
 3. chairperson
 4. climate
 5. cook
 1. a elnök
 2. b szakács
 3. c Ki nem állhatom.
 4. d természeti erőforrások
 5. e klíma

5 Multiple choice questions

 1. nyilvánvalóan
 2. ahogy múlt az idő
 3. csomó
 4. kijárat
 5. felszámít, költség

5 True/False questions

 1. cateringkoporsó

        

 2. strip lightingneonvilágítás

        

 3. artificial

        

 4. certificate

        

 5. CEO chief executive officeroklevél

        

Create Set