NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. agriculture
 2. as time went by
 3. strip lighting
 4. postpone
 5. catering
 1. a ahogy múlt az idő
 2. b neonvilágítás
 3. c földművelés
 4. d elhalaszt
 5. e ellátás, élelmezés

5 Multiple choice questions

 1. Ki nem állhatom.
 2. botrány
 3. koporsó
 4. elnök
 5. lezser

5 True/False questions

 1. cookszakács

        

 2. catch upellátás, élelmezés

        

 3. knotszakács

        

 4. hikingkijárat

        

 5. catch something upbepótol

        

Create Set