NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. charge
 2. casual
 3. scandal
 4. coffin
 5. I can't stand it.
 1. a felszámít, költség
 2. b botrány
 3. c Ki nem állhatom.
 4. d koporsó
 5. e lezser

5 Multiple choice questions

 1. túrázás
 2. bepótol
 3. nyilvánvalóan
 4. kijárat

5 True/False questions

 1. knotszakács

        

 2. clerkszakács

        

 3. CEO chief executive officervezérigazgató

        

 4. climatekijárat

        

 5. agricultureföldművelés

        

Create Set