NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. contribute
 2. agriculture
 3. catering
 4. charge
 5. cook
 1. a felszámít, költség
 2. b szakács
 3. c földművelés
 4. d ellátás, élelmezés
 5. e hozzájárul, szerepet játszik vmiben

5 Multiple Choice Questions

 1. oklevél
 2. körforgalom
 3. túrázás
 4. polgárháború
 5. hivatalnok

5 True/False Questions

 1. postponeszakács

        

 2. chairpersonfelszámít, költség

        

 3. knotcsomó

        

 4. strip lightingneonvilágítás

        

 5. scandallezser

        

Create Set