NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. catch up
 2. CEO chief executive officer
 3. casualty
 4. agriculture
 5. natural resources
 1. a baleseti osztály
 2. b felzárkózik
 3. c vezérigazgató
 4. d természeti erőforrások
 5. e földművelés

5 Multiple Choice Questions

 1. klíma
 2. csomó
 3. hozzájárul, szerepet játszik vmiben
 4. koporsó
 5. elhalaszt

5 True/False Questions

 1. roundaboutcsomó

        

 2. casuallezser

        

 3. chargefelszámít, költség

        

 4. as time went byoklevél

        

 5. catch something upbepótol

        

Create Set