NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. CEO chief executive officer
 2. knot
 3. coffin
 4. strip lighting
 5. I can't stand it.
 1. a csomó
 2. b neonvilágítás
 3. c vezérigazgató
 4. d koporsó
 5. e Ki nem állhatom.

5 Multiple choice questions

 1. nyilvánvalóan
 2. szakács
 3. kijárat
 4. földművelés
 5. természeti erőforrások

5 True/False questions

 1. casualtylezser

        

 2. climateklíma

        

 3. contributehozzájárul, szerepet játszik vmiben

        

 4. cateringkoporsó

        

 5. certificate

        

Create Set