NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. postpone
 2. hiking
 3. catering
 4. civil war
 5. knot
 1. a elhalaszt
 2. b csomó
 3. c ellátás, élelmezés
 4. d túrázás
 5. e polgárháború

5 Multiple choice questions

 1. vezérigazgató
 2. oklevél
 3. botrány
 4. lezser
 5. baleseti osztály

5 True/False questions

 1. cookszakács

        

 2. junior classesalsótagozat

        

 3. artificial

        

 4. roundabouthozzájárul, szerepet játszik vmiben

        

 5. clearlyhivatalnok

        

Create Set