NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Lu Yin Xu w/ a lot of heat
 2. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegm
 3. Lu Yin Xu
 4. Liver Fire
 5. Lu Qi Xu with yin xu signs
 1. a Sha Shen Mai Men Dong Tang
 2. b Huang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi
 3. c Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 4. d Yi Yi Ren, Dong Gua Ren
 5. e Mai Men Dong

5 Multiple choice questions

 1. Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen
 2. San Ao Tang + Zhi Sou San
 3. Bu Fei Tang
 4. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 5. Zhi Ke, Xuan Fu Hua

5 True/False questions

 1. Lu Yin xu w/ spontaneous sweatingWu Wei Zi, Wu Mei, Fu Xiao Mai, Ma Huang Gen

        

 2. cool dryness w/ severe cold (make them sweat)Yu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He

        

 3. Liver Fire w/ phlegmDai Ge San + Jia Jian Xie Bai San

        

 4. Liver Fire with a lot of heatHuang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi

        

 5. Wh with yin xuSha Shen Mai Men Dong Tang

        

Create Set