NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Liver Fire w/ chest oppression
 2. Phlegm Damp after recovering from cough
 3. wh with alot of heat signs
 4. warm dryness w/ high fever
 5. Wind cold
 1. a Huang Qin, Zhi Zi
 2. b Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen
 3. c San Ao Tang + Zhi Sou San
 4. d Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 5. e Zhi Ke, Xuan Fu Hua

5 Multiple choice questions

 1. Sang Ju Yin
 2. Zhi Bei Mu, Chuan Bei Mu
 3. Mai Men Dong
 4. Tian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong
 5. Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi

5 True/False questions

 1. wh make better for coughBan Lan Gen, She Gan

        

 2. Phlegm Damp w/ a lot of damp signsGan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin

        

 3. Cool DrynessXing Su San

        

 4. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegmQing Qi Hua Tan Tang

        

 5. Lu Yin Xu w/ a lot of heatXing Ren, Bei Mu

        

Create Set