NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Lu Yin xu w/ spontaneous sweating
 2. Lu Yin Xu
 3. Warm Dry
 4. Wind Heat
 5. Phlegm Damp
 1. a Wu Wei Zi, Wu Mei, Fu Xiao Mai, Ma Huang Gen
 2. b Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 3. c Sang Ju Yin
 4. d Sang Xing Tang
 5. e Sha Shen Mai Men Dong Tang

5 Multiple Choice Questions

 1. San Ao Tang + Zhi Sou San
 2. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 3. Xing Su San
 4. Bai Mao Gen
 5. Zi Wan, Kuan Dong Hua

5 True/False Questions

 1. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin

        

 2. Phlegm Damp w/ cold signsGan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin

        

 3. Liver Fire w/ phlegmZhi Bei Mu, Chuan Bei Mu

        

 4. Liver Fire w/ chest oppressionZhi Ke, Xuan Fu Hua

        

 5. wh with sore throatBan Lan Gen, She Gan

        

Create Set