NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Lu Qi Xu w/ heat toxins
 2. Phlegm Damp
 3. Phlegm Heat with more phlegm
 4. Lu Yin Xu
 5. cool dryness in general good to add these herbs to stop cough
 1. a Ban Lan Gen, Ye Ju Hua
 2. b Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 3. c Zi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu
 4. d Sha Shen Mai Men Dong Tang
 5. e Qing Qi Hua Tan Tang

5 Multiple choice questions

 1. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 2. Zhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen
 3. Cang Zhu, Hou Po, Mai Men Dong
 4. Zhi Ke, Xuan Fu Hua
 5. Yin Chai Hu, Huang Lian, Di Gu Pi, Qing Hao

5 True/False questions

 1. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou

        

 2. wh make better for coughZi Wan, Kuan Dong Hua

        

 3. Cool DrynessSang Xing Tang

        

 4. Lu Qi Xu with yin xu signsMai Men Dong

        

 5. warm dryness w/ high feverShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

Create Set