NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Phlegm Heat with more phlegm
 2. Phlegm Heat w/ very foul smelling phlegm
 3. cool dryness w/ severe cold (make them sweat)
 4. Lu Yin xu w/ more qi xu signs
 5. warm dryness w/ high fever
 1. a Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 2. b Yi Yi Ren, Dong Gua Ren
 3. c Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi
 4. d Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen
 5. e Qing Qi Hua Tan Tang

5 Multiple Choice Questions

 1. Yin Chai Hu, Huang Lian, Di Gu Pi, Qing Hao
 2. Ou Jie, Bai Mai Gen
 3. Sang Xing Tang
 4. Zi Wan, Kuan Dong Hua
 5. Xing Su San

5 True/False Questions

 1. warm dryness w/ severe fluid xuShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

 2. wh with alot of heat signsEr Chen Tang

        

 3. Lu Qi XuSha Shen Mai Men Dong Tang

        

 4. cool dryness in general good to add these herbs to stop coughZi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu

        

 5. Wind HeatSang Ju Yin

        

Create Set