NAME: ________________________

Midterm chim1 cough Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 38 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signs
 2. Phlegm Damp w/ cold signs
 3. Phlegm Damp
 4. wh with alot of heat signs
 5. Lu Qi Xu
 1. a Gan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin
 2. b Huang Qin, Zhi Zi
 3. c Er Chen Tang
 4. d Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 5. e Bu Fei Tang

5 Multiple Choice Questions

 1. Xing Ren, Bei Mu
 2. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 3. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 4. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 5. Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi

5 True/False Questions

 1. Liver Fire w/ phlegmZhi Bei Mu, Chuan Bei Mu

        

 2. Phlegm Heat with more phlegmQing Jin Hua Tan Tang

        

 3. Lu Yin xu w/ spontaneous sweatingHuang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi

        

 4. Wind HeatSang Ju Yin

        

 5. cool dryness in general good to add these herbs to stop coughJing Jie, Fang Feng, Gui Zhi

        

Create Set