NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Wind cold
 2. wh with alot of heat signs
 3. Phlegm Damp w/ cold signs
 4. Phlegm Heat with more phlegm
 5. Lu Yin Xu w/ blood in sputum
 1. a Huang Qin, Zhi Zi
 2. b Ou Jie, Bai Mai Gen
 3. c San Ao Tang + Zhi Sou San
 4. d Qing Qi Hua Tan Tang
 5. e Gan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin

5 Multiple choice questions

 1. Dai Ge San + Jia Jian Xie Bai San
 2. Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen
 3. Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 4. Zhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen
 5. Sha Shen Mai Men Dong Tang

5 True/False questions

 1. cool dryness w/ severe cold (make them sweat)Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi

        

 2. Warm DrySang Xing Tang

        

 3. Cool DrynessSang Xing Tang

        

 4. wh with sore throatBan Lan Gen, She Gan

        

 5. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou

        

Create Set