NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Lu Yin xu w/ more qi xu signs
 2. Lu Qi Xu with yin xu signs
 3. Phlegm Damp after recovering from cough
 4. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signs
 5. Liver Fire w/ phlegm
 1. a Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 2. b Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 3. c Zhi Bei Mu, Chuan Bei Mu
 4. d Er Chen Tang
 5. e Mai Men Dong

5 Multiple Choice Questions

 1. Shi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen
 2. Xing Su San
 3. San Ao Tang + Zhi Sou San
 4. Yu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He
 5. Zhi Ke, Xuan Fu Hua

5 True/False Questions

 1. Liver Fire w/ chest pain (qi stag transform to heat/fire)Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou

        

 2. Lu Yin Xu w/ tidal fever, low grade fever (hot flashes)Xing Ren, Bei Mu

        

 3. Phlegm Damp w/ a lot of damp signsCang Zhu, Hou Po, Mai Men Dong

        

 4. Lu Yin XuSha Shen Mai Men Dong Tang

        

 5. Phlegm Heat w/ yin xu signsTian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong

        

Create Set