NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Lu Yin Xu w/ a lot of phlegm
 2. warm dryness w/ severe fluid xu
 3. Lu Yin xu w/ spontaneous sweating
 4. Phlegm Damp
 5. wh with alot of heat signs
 1. a Wu Wei Zi, Wu Mei, Fu Xiao Mai, Ma Huang Gen
 2. b Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 3. c Yu Zhu, Shi Hu, Mai Men Dong + Bo He
 4. d Huang Qin, Zhi Zi
 5. e Xing Ren, Bei Mu

5 Multiple choice questions

 1. Cang Zhu, Hou Po, Mai Men Dong
 2. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 3. Ban Lan Gen, Ye Ju Hua
 4. Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin
 5. Qing Jin Hua Tan Tang

5 True/False questions

 1. Liver Fire w/ phlegmDai Ge San + Jia Jian Xie Bai San

        

 2. Lu Yin Xu w/ tidal fever, low grade fever (hot flashes)Xing Ren, Bei Mu

        

 3. Lu Qi Xu with yin xu signsBai Zhu, Ren Shen, Shan Yao

        

 4. Cool DrynessXing Su San

        

 5. Warm DrySan Ao Tang + Zhi Sou San

        

Create Set