NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Wind Heat
 2. Lu Yin xu w/ more qi xu signs
 3. Lu Qi Xu w/ heat toxins
 4. Wind cold
 5. cool dryness w/ severe cold (make them sweat)
 1. a Sang Ju Yin
 2. b Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 3. c Ban Lan Gen, Ye Ju Hua
 4. d Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi
 5. e San Ao Tang + Zhi Sou San

5 Multiple choice questions

 1. Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 2. Liu Jun Zi Tang to tonify Sp/St
 3. Gan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin
 4. Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin
 5. Zi Wan, Kuan Dong Hua

5 True/False questions

 1. Liver Fire w/ chest oppressionZhi Bei Mu, Chuan Bei Mu

        

 2. Wh with yin xuZhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen

        

 3. warm dryness w/ high feverShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

 4. cool dryness in general good to add these herbs to stop coughZi Wan, Kuan Dong Hua, Bai Bu

        

 5. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signsXing Ren, Bei Mu

        

Create Set