NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 38 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Wh with yin xu
 2. Lu Yin Xu w/ blood in sputum
 3. Lu Qi Xu
 4. Phlegm Heat with more phlegm
 5. Lu Yin Xu w/ a lot of phlegm
 1. a Xing Ren, Bei Mu
 2. b Zhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen
 3. c Ou Jie, Bai Mai Gen
 4. d Bu Fei Tang
 5. e Qing Qi Hua Tan Tang

5 Multiple Choice Questions

 1. Tian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong
 2. Zhi Zi, Mu Dan Pi, increase Huang Qin
 3. Yu Jin, Dan Shen, Si Gua Lou
 4. Mai Men Dong
 5. San Ao Tang + Zhi Sou San

5 True/False Questions

 1. warm dryness w/ severe fluid xuShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

 2. Lu Qi Xu w/ heat toxinsMai Men Dong

        

 3. Liver FireSan Ao Tang + Zhi Sou San

        

 4. cool dryness w/ severe cold (make them sweat)Jing Jie, Fang Feng, Gui Zhi

        

 5. Phlegm Heat with more heat signsQing Jin Hua Tan Tang

        

Create Set