NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 38 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Wind cold
 2. Lu Qi Xu w/ heat toxins
 3. Warm Dry
 4. Lu Qi Xu w/ a lot of phlegm signs
 5. Lu Yin Xu w/ a lot of phlegm
 1. a San Ao Tang + Zhi Sou San
 2. b Xing Ren, Bei Mu
 3. c Er Chen Tang
 4. d Sang Xing Tang
 5. e Ban Lan Gen, Ye Ju Hua

5 Multiple Choice Questions

 1. Bai Zhu, Ren Shen, Shan Yao
 2. Huang Qin, Sang Bai Pi, Di Gu Pi
 3. Cang Zhu, Hou Po, Mai Men Dong
 4. Er Chen Tang + San Zi Yang Qin Tang
 5. Tian Hua Fen (Gua Lou Gen), Zhi Mu, Mai Men Dong

5 True/False Questions

 1. warm dryness w/ cough w/ bleedingShi Gao, Zhi Mu, Zhi Zi, Tian Hua Fen

        

 2. wh make better for coughZi Wan, Kuan Dong Hua

        

 3. Wind HeatSang Ju Yin

        

 4. Wh with yin xuZhi Mu, Tian Hua Fen, Bei Sha Shen

        

 5. Phlegm Damp w/ Qi Xu signsGan Jiang, Sheng Jiang, Xi Xin

        

Create Set