NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. damp
 2. dorm (coll US, dormitory)
 3. doorknob
 4. doormat
 5. fridge
 1. a studentské koleje; ubytovna
 2. b
  lednička
 3. c
  kulovitá klika
 4. d
  rohožka (u dveří)
 5. e vlhký; vlhko

5 Multiple choice questions


 1. prachová prošívaná přikrývka

 2. postel s nebesy
 3. udělat odhad
 4. záchod

 5. skleník

5 True/False questions

 1. dish rack
  odkapávač na nádobí

        

 2. fretsaw
  rejdovačka (pila)

        

 3. doorhandle
  klika

        

 4. excitedpřekrásný, neobyčejný, vynikající

        

 5. loft
  půda

        

Create Set