NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg...
 2. Jeg spiser lunsj klokka...
 3. Jeg drar hjem klokka...
 4. Jeg...om morgenen.

4 True/False questions

 1. Hva gjør du på jobben?Jeg drar på jobben klokka...

        

 2. Når drar du til universitetet?Jeg...

        

 3. Når står du opp?Jeg legger meg klokka...

        

 4. Hva gjør du om ettermiddagen?Jeg...om morgenen.

        

Create Set