NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg drar til universitetet klokka...
 2. Jeg...
 3. Jeg...
 4. Jeg står opp klokka...

4 True/False questions

 1. Når spiser du lunsj?Jeg spiser middag klokka...

        

 2. Når drar du på jobben?Jeg...

        

 3. Hva gjør du om morgenen?Jeg...

        

 4. Hva gjør du på jobben?Jeg...

        

Create Set