NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg spiser middag klokka...
 2. Jeg...
 3. Jeg drar hjem klokka...
 4. Jeg spiser lunsj klokka...

4 True/False questions

 1. Når drar du til universitetet?Jeg...

        

 2. Når står du opp?Jeg legger meg klokka...

        

 3. Hva gjør du om ettermiddagen?Jeg...om morgenen.

        

 4. Hva gjør du på jobben?Jeg...om morgenen.

        

Create Set