Advertisement Upgrade to remove ads

hodowla, właściwości i inne

podłoża do hodowli beztlenowców

PRAS - preredukowane, wyjałowione w warunkach beztlenowych podłoża: Brucella, Columbia, Schaedler
(0,6% lub 2% agar)
wzbogacone krwią, heminą, witaminą K, żółtkiem
wybiórcze: antybiotyki (nieaktywny jest aminoglikozyd), żółć
płynne, półpłynne, stałe

Materiał do badań w kierunku obecności bakterii beztlenowych:

- krew
- PMR
- ropa (pobrana drogą aspiracji bezpośredniej)
- fragmenty tkanek
- próbka z punkcji płucnej
- mocz (z punkcji nadłonowej)
- kał (tylko w kierunku Clostridium difficile lub ETBF - enterotoksynotwórczy B. subtilis)
- w kale znajduje się 10 do dwunastej beztlenowców; w jelicie znajduje się 1000 razy więcej bakterii beztlenowych niż tlenowych

Materiał nie nadający się do badań w kierunku beztlenowców:

- plwocina odkrztuszana
- próbki po bronchoskopii, (BAL - popłuczyny oskrelikowo-pęcherzykowe)
- próbki pobrane przez sklepienie pochwy
- mocz oddany

beztlenowce jako flora fizjologiczna:

- jama ustna
- przewód pokarmowy
- skóra
- układ płciowy żeński

Zakażenia bakteriami rosnącymi beztlenowo

mają miejsce, kiedy następuje przerwanie bariery śluzówkowej lub skóry na skutek
urazów,
zabiegów chirurgicznych,
miejscowego niedokrwienia,
nekrozy,
(co znacznie obniża potencjał oksydo-redukcyjny).

Zawartość bakterii beztlenowych:

- ślina: 109/ml
- kieszonka dziąsłowa: 1012/ml
- narządy płciowe kobiet: 109/ml
- kał: 1011 - 1012/g

Postacie zakażeń beztlenowcami:

a) zakażenia głowy i szyi:
- przewlekłe zapalenie zatok,
- przewlekłe zapalenie ucha środkowego,
- angina Ludwiga,
- ropień przyzębia
b) ropnie mózgu i ropniaki podtwardówkowe - beztlenowe infekcje OUN
c) zakażenia płuc i opłucnej:
- aspiracyjne zapalenie płuc,
- martwicze zapalenia płuc,
- ropnie płuc,
- ropniaki płuc
d) śródbrzuszne zakażenia:
- zapalenie otrzewnej,
- ropnie otrzewnej,
- ropnie wątroby
e) zakażenia żeńskiego układu płciowego:
- zapalenie jajowodu, zapalenie błony śluzowej macicy,
- ropnie jajowodów, sromu, pochwy, poronienie septyczne
f) zakażenia skóry i tkanek miękkich oraz kości
g) bakteriemia

Clostridium - właściwości ogólne

- G(+), sporujące, bezwzględne beztlenowce
- wszechobecne w środowisku
- produkują toksyny
- zatruwacze i inwazyjne (np. C. perfringens)
- ponad 60 gatunków, większość to saprofity
- niektóre są patogenne dla człowieka i zwierząt, szczególnie przy obniżonym potencjale redox

Clostridium: główne schorzenia:

- zakażenia/zaburzenia układu pokarmowego
- ropiejące, głębokie infekcje tkanek
- infekcje skóry i tkanek miękkich
- bakteriemie

Clostridium: chorobotwórczość gatunków

1. Zgorzel gazowa:
-> C. perfringens, C. oedematiens, C. septicum,
C. histolyticum, C. sordellii
2. C. perfringens, C. novyi, C. septicum:
-> najczęściej izolowane z zakażeń tkanek miękkich i w bakteriemiach
3. C. difficile, C. perfringens:
-> zakażenia układu pokarmowego

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set