NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
 2. Vem får gripas?
 3. Vad är ett åtal?
 4. Vad är en förundersökning?
 5. Vad menas med äktenskapsförord?
 1. a Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.
 2. b En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 3. c Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 4. d En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 5. e Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

5 Multiple choice questions

 1. Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år
 2. Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 3. Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 4. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 5. Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.

5 True/False questions

 1. Vad är en stämning?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 2. Ge exempel på tvistemålTvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

        

 3. Varför har vi straff?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 4. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
  En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

        

 5. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
  Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

        

Create Set