NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Vad är en förundersökning?
 2. Vad betyder underhållsskyldighet?
 3. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
 4. Vad menas med äktenskapsförord?
 5. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
 1. a Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 2. b Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm
 3. c Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 4. d Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 5. e En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

5 Multiple Choice Questions

 1. Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 2. Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 3. Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.
 4. Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 5. Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

5 True/False Questions

 1. Ge exempel på påföljder och
  förklara kort vad det innebär
  Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.

        

 2. Ge exempel på brottsmål.Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.

        

 3. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
  Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

        

 4. Vad menas med självrisk?Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.

        

 5. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

Create Set