NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Vad är ett åtal?
 2. Vem får häktas?
 3. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
 4. Vad betyder underhållsskyldighet?
 5. Varför har vi straff?
 1. a Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.
 2. b Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 3. c Polisen gör en utredning (förundersökning)
  Denna utredning lämnas till åklagaren
  Åklagaren fattar beslut om åtal
  Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten
  Tingsrätten kallar den åtalade till förhandling i
  tingsrätten
 4. d Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.
 5. e Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

5 Multiple Choice Questions

 1. En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 2. Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 3. Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm
 4. Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 5. Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.

5 True/False Questions

 1. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

 2. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
  Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

        

 3. Vad menas med självrisk?Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.

        

 4. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
  Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm

        

 5. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
  Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken

        

Create Set