NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad är en stämning?
 2. Vem får gripas?
 3. Vad betyder underhållsskyldighet?
 4. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
 5. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
 1. a Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 2. b Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 3. c En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 4. d En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 5. e Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 Multiple choice questions

 1. Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 2. Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 3. Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm
 4. Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.
 5. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

5 True/False questions

 1. Varför har vi straff?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 2. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
  Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.

        

 3. Vad är ett åtal?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 4. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

 5. Ge exempel på påföljder och
  förklara kort vad det innebär
  Brottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.

        

Create Set