NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
 2. Ge exempel på tvistemål
 3. Vad är ett åtal?
 4. Vad betyder underhållsskyldighet?
 5. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
 1. a Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.
 2. b Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 3. c Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 4. d Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 5. e Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

5 Multiple choice questions

 1. Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 2. Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 3. Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.
 4. Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 5. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 True/False questions

 1. Vad betyder vårdnadsrätt och
  umgängesrätt?
  Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.

        

 2. Ge exempel på påföljder och
  förklara kort vad det innebär
  Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

        

 3. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
  Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm

        

 4. Vad gör polisen när de fått en
  anmälan om att ett brott har
  begåtts?
  Polisen gör en utredning (förundersökning)
  Denna utredning lämnas till åklagaren
  Åklagaren fattar beslut om åtal
  Stämningsansökan lämnas in till tingsrätten
  Tingsrätten kallar den åtalade till förhandling i
  tingsrätten

        

 5. Vad menas med självrisk?En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.

        

Create Set