NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad är en förundersökning?
 2. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
 3. Vad betyder vårdnadsrätt och
  umgängesrätt?
 4. Vem får häktas?
 5. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
 1. a Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 2. b Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 3. c En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 4. d Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 5. e Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

5 Multiple choice questions

 1. Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 2. En person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse
  får gripas av polisen och förhöras (i 12 timmar).
 3. Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.
 4. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 5. Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.

5 True/False questions

 1. Ge exempel på tvistemålBrottsmål handlar om brott som har begåtts, t ex inbrott
  eller misshandel.

        

 2. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
  Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.

        

 3. Vad avser man när man talar om
  brottsstatistikens mörkertal?
  Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.

        

 4. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
  Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.

        

 5. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
  Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år

        

Create Set