NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad menas med äktenskapsförord?
 2. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
 3. Ge exempel på tvistemål
 4. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
 5. Vad betyder vårdnadsrätt och
  umgängesrätt?
 1. a Förebygga brott
  Utreda brott
  Upprätthålla ordningen på offentliga platser
  Hjälpa människor i nöd
  Övervaka trafiken
 2. b Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.
 3. c Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 4. d Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.
 5. e Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor

5 Multiple choice questions

 1. En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.
 2. Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.
 3. Att försöka få fram pengar till skulder som inte betalas i
  rätt tid, t ex obetalda räkningar, hyror, skatter mm
 4. Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.
 5. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 True/False questions

 1. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
  Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.

        

 2. Vad är ett åtal?Ett åtal innebär att den misstänkte anklagas för ett brott
  och ställs inför rätta.

        

 3. Vad menas med självrisk?En stämning innebär en uppmaning till den åtalade att
  svara på åklagarens påstående, det vill säga ange om
  han/hon erkänner eller förnekar brott.

        

 4. Vad omfattar normalt
  hemförsäkringen?
  En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.

        

 5. Vem får häktas?Åklagaren måste inom två dygn gå till domstolen och
  begära att den misstänkte häktas. Brottet som misstänks
  måste ge minst två års fängelse.

        

Create Set