NAME

Question types


Start with


Question limit

of 22 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Vad menas med självrisk?
 2. Vad menas med äktenskapsförord?
 3. Nämn de tre allmänna domstolarna
  i den ordning man kan överklaga.
 4. Vilka deltagare kan/måste finnas
  med vid en rättegång?
 5. Vad innebär det att hyresgästen
  har besittningsskydd?
 1. a Åklagare, den åtalade/tilltalade, försvarare, målsägande
  (den som har utsatts för brottet), vittne, domare,
  nämndemän.
 2. b Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge han eller
  hon sköter sig och betalar hyran.
 3. c Det innebär att försäkringsbolaget ersätter skadan minus
  självrisken, som man själv får stå för.
 4. d Tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen.
 5. e Ett äktenskapsförord sätter äktenskapsbalken ur spel.
  Äkta makar kan överföra enskild egendom till
  giftorättsgods eller vice versa.

5 Multiple choice questions

 1. Tvistemål gäller tvister mellan privatpersoner, t ex vid
  skilsmässor
 2. Hemförsäkringen täcker bl a brand, stöld och vattenskada
  men också reseskydd de första 45 dagarna under en resa,
  hemtransport vid olycksfall etc.
 3. Böter: penningböter och dagsböter. Penningböter är
  en bestämd summa pengar. Dagsböter bestäms av
  hur grovt brottet är och varierar mellan 30 och 150
  dagar.
  Villkorlig dom. Den dömde får en prövotid på två
  år utan övervakning.
  Skyddstillsyn. Innebär en prövotid på tre år. Den
  dömde får en övervakare.
  Fängelsestraff. 14 dagar till livstid. När någon
  döms till livstids fängelse kan denne vända sig till
  regeringen och be om nåd.
  Särskild vård. Kan vara t ex psykiatrisk vård. Unga
  personer (15-17 år) kan få vara på ett särskilt
  ungdomshem istället för fängelse.
 4. En undersökning som görs när ett brott har begåtts. Den
  inleds vanligen av polisen under åklagarens ledning.
 5. Alla de brott som begås men som aldrig kommer till
  polisens kännedom, dvs skillnaden mellan anmälda och
  oanmälda brott.

5 True/False questions

 1. Varför har vi straff?Syftet med straff är att det ska vara avskräckande för
  andra så att de låter bli att begå brott av rädsla för straff.
  Det är ett allmänt preventivt syfte. Ett annat syfte är att
  man ska få brottslingen att ändra sig och inse att han/hon
  bör ändra sig.

        

 2. Vad betyder underhållsskyldighet?Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.

        

 3. Beskriv huvudinnehållet i
  konsumentköplagen.
  Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid köp, t ex
  genom lagstadgad reklamationstid på två år

        

 4. Vilken uppgift har
  kronofogdemyndigheten?
  Båda föräldrarna har underhållsskyldighet (ta hand om
  barnet eller betala underhåll) för minderåriga barn eller
  till dess att barnet gått ut gymnasiet. Tingsrätten kan
  besluta om underhållsskyldighet om föräldrarna inte är
  överens.

        

 5. Ange några av polisens viktigaste
  uppgifter.
  Efter skilsmässa avgör tingsrätten vem som har
  vårdnadsrätt över minderåriga barn. Oftast är det båda
  föräldrarna som får vårdnadsrätt, dvs ta hand om sina
  barn. Den förälder som inte har vårdnadsrätt har oftast
  umgängesrätt, dvs träffa sina barn.

        

Create Set