NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. különböző módok
 2. írásvetítő fólia
 3. a föld alakja
 4. gömb (forgási kör)
 5. kielégítő
 6. a föld alakja

5 True/False questions

 1. modela föld alakja

        

 2. oblate spheroida föld alakja (nyomott gömb)

        

 3. seminaregyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

        

 4. axis of rotationforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 5. lecturegömb (forgási kör)

        

Create Set