NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. a föld alakja
 2. írásvetítő fólia
 3. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 4. különböző módok
 5. kielégítő
 6. a föld alakja (nyomott gömb)

5 True/False questions

 1. spheroidgömb (forgási kör)

        

 2. axis of rotationforgástengely

        

 3. overhead projectorírásvetítő

        

 4. lecturegömb (forgási kör)

        

 5. modelmodell, ábra

        

Create Set