NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. írásvetítő fólia
 2. a föld alakja
 3. leírják
 4. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál
 5. a föld alakja (nyomott gömb)
 6. modell, ábra

5 True/False questions

 1. spheroidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 2. geoidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 3. axis of rotationforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 4. sufficientegyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget

        

 5. seminara föld alakja

        

Create Set