NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. a föld alakja
 2. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 3. modell, ábra
 4. forgástengely
 5. különböző módok
 6. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál

5 True/False questions

 1. overhead projector transparencyírásvetítő fólia

        

 2. oblate spheroida föld alakja (nyomott gömb)

        

 3. rotates around of axiskülönböző módok

        

 4. spheroidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 5. considertekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol

        

Create Set