NAME

Question types


Start with


Question limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. modell, ábra
 2. kielégítő
 3. tekintetbe vesz, vigyelembe vesz, átgondol
 4. írásvetítő fólia
 5. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
 6. egyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál

5 True/False questions

 1. spheregömb (forgási kör)

        

 2. Earth's shapea föld alakja

        

 3. discribeegyetemi előadás mikor a tanár 100 embernek dumál

        

 4. transparentátlátszó

        

 5. geoidforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

Create Set