NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 17 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. írásvetítő
 2. átlátszó
 3. forgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)
 4. forog a tengelye körül
 5. egyetemi előadás mikor a tanár kb 15 emberrel beszélget
 6. a föld alakja (nyomott gömb)

5 True/False Questions

 1. discribegömb (forgási kör)

        

 2. overhead projector transparencyírásvetítő fólia

        

 3. sufficientgömb (forgási kör)

        

 4. sphereforgási elipszoid (elipszis forgatva a tengelye körül)

        

 5. Earth's shapea föld alakja

        

Create Set