NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 31 available terms

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. do talking for sb
 2. variety
 3. celebrity athletic endorsement
 4. bet sth on sth
 5. extraordinary
 1. a Quảng cáo dùng người nổi tiếng trong giới thể thao
 2. b Nói thay lời ai
 3. c Lấy cái gì ra làm cá cược để đổi lại cái gì
 4. d Adj. very unusual, special, unexpected or strange: kỳ lạ, bất thường, vượt trội;
 5. e n. a type of entertainment which includes several separate short performances, such as singing, dancing, magic tricks and telling jokes: có tính giải trí

5 Multiple Choice Questions

 1. Tăng trưởng ấn tượng, tăng trưởng lớn
 2. to deal successfully with a difficult situation: đương đầu với, đối chọi với
 3. n. an action which is intended to deceive, either as a way of cheating someone, or as a joke or form of entertainment: mánh lới quảng cáo
 4. n. a strong opinion or belief: niềm tin, tín ngưỡng
 5. quảng cáo thử nghiệm

5 True/False Questions

 1. take offdepend on, trust: tin tưởng vào

        

 2. win an awardĐạt một giải thưởng

        

 3. three-legged stoolChiến lược kiềng ba chân

        

 4. rootn. an action which is intended to deceive, either as a way of cheating someone, or as a joke or form of entertainment: mánh lới quảng cáo

        

 5. streamlineadj. brave and taking risks: phiêu lưu, mạo hiểm,

        

Create Set