εἰμί, ἔσομαι

be

δάκτυλος, ου, ὁ

finger

δένδρον, ου, τό

tree

δίφρος, ου, ὁ

chair

δωμάτιον, ου, τό

room

ἕρδα, ας, ἡ

seat

θεά, ᾶς, ἡ

goddess

θελκτήριον, ου, τό

charm, spell

θύρα, ας, ἡ

door

ἰατρός, οῦ, ὁ

doctor

κῆπος, ου, ὁ

garden

κλίνη, ης, ἡ

lounge, couch

λάχανον, ου, τό

herb, vegetable

λόγος, ου, ὁ

speech, word

λύπη, ης, ἡ

grief

νοῦς, νοῦ, ὁ

mind

οἰκία, ας, ἡ

house

πέτασος, ου, ὁ

hat

φάρμακον, ου, τό

drug, medicine, remedy

ψυχή, ῆς, ἡ

soul, life

δύο, δυοῖν

two

δέκα

ten

πέντε

five

ἀστεῖος, α, ον

nice, urbane

ἕκαστος, η, ον

each, every

μακρός, ά, όν

long

μικρός, ά, όν

small

μόνος, η, ον

alone

πικρός, ά, όν

bitter

σοφός, ή, όν

wise

στρογγύλος, η, ον

round

χρήσιμος, η, ον

useful

ἆρα

interrogative particle

γάρ

for, because

δέ

[makes connection, marks topic or contrast]

μέν

particle marking first of contrasted items

ἐκτός

outside

ἐντός

inside

ὅδε, ἥδε, τόδε

this

οὕτος, αὕτη, τοῦτο

this

πάλαι

of old, long ago

τι

something

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set