NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. 寺庙
 2. 高速公路
 3. 耶稣
 4. 流血
 5. 往返
 1. a liúxuè

  (blöda)
 2. b gāosù gōnglù

  (motorväg, huvudväg)
 3. c yēsū

  (Jesus)
 4. d sìmiào

  (tempel
 5. e wǎngfǎn

  (retur [biljett])

5 Multiple Choice Questions

 1. shànjiě rényì

  (hänsynsfull, omtänksam)
 2. héxié

  (harmoni)
 3. yǒukòng

  (ha tid, vara ledig)
 4. qínfèn

  (flitig)
 5. bǎohù

  (försvara)

5 True/False Questions

 1. guāi

  (skötsam / smart)

         2. (blockera, stoppa / kvävas)

        

 3. 失望shīwàng

  (besviken)

        

 4. 兵马俑bīngmǎyǒng

  (terrakotta-armén)

        

 5. 二百五fánsǐle

  (extremt irriterande)

        

Create Set