NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 吉他
 2. 善于
 3. 时尚
 4. 圣诞节
 5. 等等
 1. a shíshàng

  (mode)
 2. b děngděng

  (et cetera)
 3. c jíta

  (gitarr)
 4. d shànyú

  (vara bra på)
 5. e shèngdànjié

  (jul)

5 Multiple choice questions

 1. gǎocuò

  (göra misstag)
 2. qǔxiāo

  (avboka)
 3. nánwàng

  (oförglömlig, minnesvärd)
 4. cǎifǎng

  (intervjua)
 5. xióngwěi

  (magnifik)

5 True/False questions

 1. 登录bìyùn

  (preventivmedel)

        

 2. 灰心juéxīn

  (övertygelse, determination, drivkraft)

        

 3. 和谐wǎngfǎn

  (retur [biljett])

        

 4. 祝贺shuōhuǎng

  (ljuga)

        

 5. 无理zǎojiù

  (varit sedan länge)

        

Create Set