NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 顺便
 2. 马桶
 3. 古代
 4. 耶稣
 5. 基督教
 1. a jīdūjiào

  (kristendom)
 2. b shùnbiàn

  (samtidigt, under tiden)
 3. c gǔdài

  (forntida)
 4. d mǎtǒng

  (toalett)
 5. e yēsū

  (Jesus)

5 Multiple choice questions

 1. xíngchéng

  (resplan, resväg)
 2. wēnròu

  (mild, mjuk)


 3. (flytta [något])
 4. guàiwu

  (monster)
 5. hàipà

  (rädd)

5 True/False questions

 1. jiān

  (vass, kantig)

        

 2. 诚实chéngshi

  (ärlig)

        

 3. 橙子bìyùn

  (preventivmedel)

        

 4. 丢脸lèguān

  (optimistisk)

        

 5. 帮忙juéxīn

  (övertygelse, determination, drivkraft)

        

Create Set