NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 坚强
 2. 恐怖
 3. 信心
 4. 赶得上
 1. a féi

  (fet, riklig)
 2. b kǒngbù

  (skräckinjagande, skrämmande)
 3. c jiānqiáng

  (stark)
 4. d xìnxīn

  (självförtroende)
 5. e gǎndeshàng

  (komma ikapp, överkomma, klara det)

5 Multiple choice questions

 1. guāi

  (skötsam / smart)
 2. gǔdài

  (forntida)
 3. tàocān

  ("set menu)
 4. dēnglù

  (logga in)
 5. shèngdànjié

  (jul)

5 True/False questions

 1. tán

  (spela [stränginstrument])

        

 2. 老公huòbì

  (valuta, pengar)

        

 3. 芒果guòqī

  (utgå, upphöra)

        

 4. 灰心yìngbì

  (mynt)

        

 5. lǎn

  (lat)

        

Create Set