NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 体操
 2. 害怕
 3. 和谐
 4. 闭幕
 5. 能干
 1. a nénggàn

  (kapabel, kompetent)
 2. b tǐcāo

  (gymnastik)
 3. c bìmù

  (stänga, avsluta)
 4. d hàipà

  (rädd)
 5. e héxié

  (harmoni)

5 Multiple choice questions

 1. zuòdōng

  (vara värd)
 2. bōdǎ

  (ringa, slå telefonnummer)
 3. xiōng

  (ilsken, våldsam, otrevlig)
 4. sìmiào

  (tempel
 5. jiān

  (vass, kantig)

5 True/False questions

 1. 居然chǒngwù

  (husdjur)

        

 2. 兔子gōngpíng

  (rättvisa)

        

 3. 怪物shuāyá

  (borsta tänderna)

        

 4. 贫困pínkùn

  (fattig)

        

 5. 拿手菜bōdǎ

  (ringa, slå telefonnummer)

        

Create Set