NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 仪式
 2. 站住
 3. 电梯
 4. 硬币
 5. 千克
 1. a diàntī

  (hiss)
 2. b yíshì

  (ceremoni)
 3. c qiānkè

  (kilo [1000 gram])
 4. d yìngbì

  (mynt)
 5. e zhànzhù

  (stanna, halt)

5 Multiple choice questions

 1. huáiyùn

  (gravid)
 2. nánwàng

  (oförglömlig, minnesvärd)
 3. shànjiě rényì

  (hänsynsfull, omtänksam)
 4. juéxīn

  (övertygelse, determination, drivkraft)
 5. shāngkǒu

  (sår)

5 True/False questions

 1. 战争cháodài

  (dynasti)

        

 2. 退货tuìhuò

  (lämna tillbaka en vara)

        

 3. 确定chéngshi

  (ärlig)

        

 4. 礼拜jǐnjí

  (nödsituation)

        

 5. àn

  (mörk)

        

Create Set