NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 恐怖
 2. 思考
 3. 通话费
 4. 尺码
 5. 刷牙
 1. a sīkǎo

  (fundera över)
 2. b tōnghuàfèi

  (samtalsavgift [på mobiltelefon])
 3. c kǒngbù

  (skräckinjagande, skrämmande)
 4. d chǐmǎ

  (storlek)
 5. e shuāyá

  (borsta tänderna)

5 Multiple choice questions

 1. bìyùn

  (preventivmedel)
 2. shànyú

  (vara bra på)
 3. suōxiǎo

  (reducera)
 4. hùliánwǎng

  (internet)
 5. xiǎoqì

  (snål)

5 True/False questions

 1. 闭幕bìmù

  (stänga, avsluta)

        

 2. 期限qīxiàn

  (deadline)

        

 3. 佩服lǎn

  (lat)

        

 4. xiōng

  (ilsken, våldsam, otrevlig)

        

 5. 山水xiǎoqì

  (snål)

        

Create Set