NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 害怕
 2. 单身
 3. 佩服
 1. a pèifu

  (respektera)
 2. b hàipà

  (rädd)
 3. c xiōng

  (ilsken, våldsam, otrevlig)
 4. d dānshēn

  (singel)
 5. e yuē

  (boka en tid)

5 Multiple choice questions

 1. fàngqì

  (ge upp)
 2. cǎifǎng

  (intervjua)
 3. tuìhuò

  (lämna tillbaka en vara)
 4. liúxuè

  (blöda)
 5. shīwàng

  (göra besviken)

5 True/False questions

 1. 善解人意qióngrén

  (fattiga människor)

        

 2. 好笑hǎoxiào

  (rolig)

        

 3. láo

  (tuff, uthållig)

        

 4. 老公pínkùn

  (fattig)

        

 5. 刷牙chǒngwù

  (husdjur)

        

Create Set