NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 5 available terms

2 Written Questions

2 Multiple Choice Questions

  1. rehiyong may pinakamaliit na populasyon na noong 2006 ay nasa 1,356,412 samantalang ang densidad ay nasa 70 sa bawat kilometro kwadrado
  2. rehiyong may pinakamalaking populasyon na noong 2006 ay nasa 9,932,560 at kung saan ang kapal o densidad ng populasyon ay nasa 619.5 bawat kilometro kwadrado.

1 True/False Question

  1. 225 katao kada isang kilometro kwadradokabuuang sukat ng Pilipinas

          

Create Set