NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 5 available terms

2 Written Questions

2 Multiple Choice Questions

  1. tumutukoy sa dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado; upang malaman ito, kailangang hatiin ang kabuuang populasyon ng bansa kumpara sa kabuuang sukat ng lupa nito
  2. kabuuang sukat ng Pilipinas

1 True/False Question

  1. 225 katao kada isang kilometro kwadradokabuuang sukat ng Pilipinas

          

Create Set