NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 5 available terms

2 Written Questions

2 Multiple Choice Questions

  1. densidad ng populasyon ng Pilipinas noong taong 2000
  2. rehiyong may pinakamalaking populasyon na noong 2006 ay nasa 9,932,560 at kung saan ang kapal o densidad ng populasyon ay nasa 619.5 bawat kilometro kwadrado.

1 True/False Question

  1. 300,000 kilometro kwadradokabuuang sukat ng Pilipinas

          

Create Set