NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 5 available terms

2 Written Questions

2 Multiple Choice Questions

  1. rehiyong may pinakamaliit na populasyon na noong 2006 ay nasa 1,356,412 samantalang ang densidad ay nasa 70 sa bawat kilometro kwadrado
  2. tumutukoy sa dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado; upang malaman ito, kailangang hatiin ang kabuuang populasyon ng bansa kumpara sa kabuuang sukat ng lupa nito

1 True/False Question

  1. National Capital Region (NCR)rehiyong may pinakamalaking populasyon na noong 2006 ay nasa 9,932,560 at kung saan ang kapal o densidad ng populasyon ay nasa 619.5 bawat kilometro kwadrado.

          

Create Set