NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. tumutukoy sa dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado; upang malaman ito, kailangang hatiin ang kabuuang populasyon ng bansa kumpara sa kabuuang sukat ng lupa nito
  2. rehiyong may pinakamalaking populasyon na noong 2006 ay nasa 9,932,560 at kung saan ang kapal o densidad ng populasyon ay nasa 619.5 bawat kilometro kwadrado.

1 True/False question

  1. 225 katao kada isang kilometro kwadradokabuuang sukat ng Pilipinas

          

Create Set