Minna no Nihongo dai 2 ka

45 terms by Pokliliom 

Ready to study?
Start with Flashcards

Create a new folder

Advertisement Upgrade to remove ads

Vocabulary

ano

amaz a

hon

könyv

jisho

szótár

zasshi

magazin

shinbun

újság

nooto, techou

füzet, notebook

meishi

névjegykártya

kaado

kártya

terehonkaado

telefonkártya

enpitsu

ceruza

boorupen

golyóstoll

shaapupenshiru

rotring

kagi

kulcs

tokei

óra

kasa

esernyő

kaban

táska

teepu

kazetta

teepurekoodaa

magnó

terebi

televízió

rajio

rádió

kamera

kamera

konpyuutaa

számítógép

jidousha

autó

tsukue

íróasztal

chokoreeto

csokoládé

koohii

kávé

eigo

angol nyelv

nihongo

japán nyelv

nan/nani?

mi?

chigaimasu

nem így van, félreértés

sou desu ka

Értem./Tényleg?

Anou...

Izé...

Hon no kimochi desu.

(ajándék átadáskor mondják, kb: ez csak egy semmiség)

Douzo.

Tessék. (adás)

Doumo.

Köszönöm. (átvétel)

Arigatou.

Köszönöm.

Doumo arigatou gozaimasu.

Nagyon szépen köszönöm.

Kochira koso yoroshiku.

Részemről a megtiszteltetés.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set