NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. radír
 2. kölcsönkérni
 3. tolltartó
 4. Ki ő?
 5. Kölcsönkérhetem a tolladat?

5 True/False questions

 1. penciltoll

        

 2. pentoll

        

 3. Goodbye.Viszlát.

        

 4. Bye.Viszlát.

        

 5. rulerradír

        

Create Set