NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March
 2. tawag sa Luneta o Rizal Park noon
 3. nakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas
 4. MALOLOS BULACAN
  SETYEMBRE 15, 1898- itinatag ang Kongreso ng Malolos. Dito rin binuo ang Saligang Batas ng Malolos noong Setyembre 29, 1898- Enero 21, 1899
 5. 3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora
 6. Dahil ito ang mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano katapang at paano pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng ating bansa.

6 True/False questions

 1. CORREGIDORZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

 2. BIAK NA BATOdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa

        

 3. DAPITANZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

 4. FORT SANTIAGOItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 5. Paano ka magiging munting bayani ng ating bansa?Kung sina Gat Jose Rizal, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu ay buong tapang nakipaglaban para sa ating bansa, ako bilang isang bata ay maaring maging bayani sa maliit na paraan. Mahalin at igalang ang ating Pambansang Awit at Watawat. Sundin ang mga batas at tuntuning sa ating tahanan, paaralan at bayan. Tumulong sa mga nangangailangan sa ating barangay,at paaralan sa abot ng makakaya. Mahalin at Igalang ang ating magulang , guro at kapwa. Sa paraang ito ay matatag na rin tayong munting bayani ng ating bansa.

        

 6. NOLI ME TANGERE AT EL FILIBUSTERISMOMarso 17, 1521-Cebu
  Dumating si Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon , Leyte
  nagtayo ng krus (Magellan Cross) na simbolo ng KRISTIYANISMO sa Pilipinas.

        

Create Set