NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March
 2. tawag sa Luneta o Rizal Park noon
 3. 2 aklat na sinulat ni Rizal upang ipaalam ang kalupitan ng mga Espanyol.
 4. NOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.
 5. Dahil ito ang mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano katapang at paano pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng ating bansa.
 6. PEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896

6 True/False Questions

 1. LIMASAWA3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora

        

 2. DAPITANZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

 3. EDSA SHRINEPebrero 22-25,1986 - Edsa Quezon City

  dito ginugunita ang pagaaklas ng mga pilipino laban sa diktadurang si Presidente Ferdinand Marcos dahil sa pad deklara nya ng MARTIAL LAW ( Batas Militar).

  Kakaiba ang labanang ito dahil mapayapa at walang dumanak na dugo sa labanang ito.

        

 4. LEYTE LANDING MEMORIALItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 5. FORT SANTIAGOItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 6. DEATH MARCHZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

Create Set