NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

6 Multiple Choice Questions

 1. Pebrero 22-25,1986 - Edsa Quezon City

  dito ginugunita ang pagaaklas ng mga pilipino laban sa diktadurang si Presidente Ferdinand Marcos dahil sa pad deklara nya ng MARTIAL LAW ( Batas Militar).

  Kakaiba ang labanang ito dahil mapayapa at walang dumanak na dugo sa labanang ito.
 2. Itramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal
 3. tawag sa Luneta o Rizal Park noon
 4. dito umurong ang mg Amerikano at pilipino na luymaban sa Hapon pra mabantayan nila ang papuntang look ng Maynila
  Sumuko sila sa mga hapon noong Mayo 6, 1942
 5. 3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora
 6. Dahil ito ang mga lugar na nagpapaalala sa atin kung gaano katapang at paano pinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan ng ating bansa.

6 True/False Questions

 1. NOLI ME TANGERE AT EL FILIBUSTERISMOMarso 17, 1521-Cebu
  Dumating si Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon , Leyte
  nagtayo ng krus (Magellan Cross) na simbolo ng KRISTIYANISMO sa Pilipinas.

        

 2. Paano ka magiging munting bayani ng ating bansa?Kung sina Gat Jose Rizal, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu ay buong tapang nakipaglaban para sa ating bansa, ako bilang isang bata ay maaring maging bayani sa maliit na paraan. Mahalin at igalang ang ating Pambansang Awit at Watawat. Sundin ang mga batas at tuntuning sa ating tahanan, paaralan at bayan. Tumulong sa mga nangangailangan sa ating barangay,at paaralan sa abot ng makakaya. Mahalin at Igalang ang ating magulang , guro at kapwa. Sa paraang ito ay matatag na rin tayong munting bayani ng ating bansa.

        

 3. LEYTE LANDING MEMORIALItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 4. Lapu-Lapunakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

        

 5. DAPITANnakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas

        

 6. LIMASAWAdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa

        

Create Set