NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. Paglakad ng mga bihag na Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga noong pananakop ng mga Hapon sa Bansang Pilipinas
 2. nakipaglaban kay Magellan upang di masakop ang bansa.Tinaguriang unang bayani ng Pilipinas
 3. Pebrero 22-25,1986 - Edsa Quezon City

  dito ginugunita ang pagaaklas ng mga pilipino laban sa diktadurang si Presidente Ferdinand Marcos dahil sa pad deklara nya ng MARTIAL LAW ( Batas Militar).

  Kakaiba ang labanang ito dahil mapayapa at walang dumanak na dugo sa labanang ito.
 4. NOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.
 5. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March
 6. Itramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

6 True/False questions

 1. RIZAL PARK O LUNETAPEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896

        

 2. Paano ka magiging munting bayani ng ating bansa?BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March

        

 3. SIMBAHAN NG BARASOINMALOLOS BULACAN
  SETYEMBRE 15, 1898- itinatag ang Kongreso ng Malolos. Dito rin binuo ang Saligang Batas ng Malolos noong Setyembre 29, 1898- Enero 21, 1899

        

 4. LEYTE LANDING MEMORIALItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

 5. LIMASAWAdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa

        

 6. BAGUMBAYANtawag sa Luneta o Rizal Park noon

        

Create Set