NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. PEBRERO 17,1872- MANILA
  Dito binitay ang tatlong paring makabayan na GOMBURZA

  Dito rin binaril si Dr. Jose Rizal noong Disyembre 30,1896
 2. tawag sa Luneta o Rizal Park noon
 3. 3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora
 4. ZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan
 5. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March
 6. Paglakad ng mga bihag na Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga noong pananakop ng mga Hapon sa Bansang Pilipinas

6 True/False questions

 1. FORT SANTIAGONOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.

        

 2. LIMASAWAdito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa

        

 3. MACTAN SHRINE at MAGELLAN SHRINEMarso 17, 1521-Cebu
  Dumating si Ferdinand Magellan sa isla ng Homonhon , Leyte
  nagtayo ng krus (Magellan Cross) na simbolo ng KRISTIYANISMO sa Pilipinas.

        

 4. SIMBAHAN NG BARASOINBATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March

        

 5. NOLI ME TANGERE AT EL FILIBUSTERISMO2 aklat na sinulat ni Rizal upang ipaalam ang kalupitan ng mga Espanyol.

        

 6. LEYTE LANDING MEMORIALItramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal

        

Create Set