NAME

Question types


Start with


Question limit

of 18 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

6 Multiple choice questions

 1. Itramuros, Manila

  Dito pinakulong ng Espanyol si Dr. Jose Rizal
 2. 2 aklat na sinulat ni Rizal upang ipaalam ang kalupitan ng mga Espanyol.
 3. ZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan
 4. dito dinaos ang unang misa pagdating ng Espanyol sa bansa
 5. 3 Paring Makabayan
  Padre Mariano Gomez
  Padre Jose Burgoz
  Padre Jacinto Zamora
 6. BATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March

6 True/False questions

 1. SIMBAHAN NG BARASOINBATAAN- ABRIL 9,1942
  tanda ng mga bayaning lumaban sa mga hapones na nakarasan ng gutom at kamatayan noon Death March

        

 2. BIAK NA BATONOBYEMBRE 1897

  Dito lihim na nagsama sama ang mga katipunero sa pamumuno ni Hen. Emillio Aguinaldo upang mapaghiwalay ang PILIPINAS sa kaharian ng Espanyol.

        

 3. CORREGIDORdito umurong ang mg Amerikano at pilipino na luymaban sa Hapon pra mabantayan nila ang papuntang look ng Maynila
  Sumuko sila sa mga hapon noong Mayo 6, 1942

        

 4. BAGUMBAYANZAMBOANGA- HULYO 1892
  Dito ipinatapon sn mga espanyol si Dr. Jose Rizal dahil natuklasan nila ang paglaban nito sa pamamagitan ng propaganda.

  Dito nya nagami ang husay sa panggagamot, nagpatayo sya ng paarala, ospital at tinuruan nya ang mga magsasaka sDapitan

        

 5. DEATH MARCHPaglakad ng mga bihag na Pilipino at Amerikano mula Bataan hanggang Pampanga noong pananakop ng mga Hapon sa Bansang Pilipinas

        

 6. Paano ka magiging munting bayani ng ating bansa?Kung sina Gat Jose Rizal, Apolinario Mabini, Lapu-Lapu ay buong tapang nakipaglaban para sa ating bansa, ako bilang isang bata ay maaring maging bayani sa maliit na paraan. Mahalin at igalang ang ating Pambansang Awit at Watawat. Sundin ang mga batas at tuntuning sa ating tahanan, paaralan at bayan. Tumulong sa mga nangangailangan sa ating barangay,at paaralan sa abot ng makakaya. Mahalin at Igalang ang ating magulang , guro at kapwa. Sa paraang ito ay matatag na rin tayong munting bayani ng ating bansa.

        

Create Set