NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. spåkvinna
 2. trolldryck (två ord)
 3. varulv (två ord)
 4. förtrollning
 5. troll

5 True/False questions

 1. varita mágicatrolldryck (två ord)

        

 2. éspirituande, själ

        

 3. calderaspåkvinna

        

 4. luna llenakittel

        

 5. maldiciónspåkvinna

        

Create Set