NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. häxkonster
 2. fullmånge (två ord)
 3. spöke
 4. förbannelse (även svordom)
 5. förtrollning

5 True/False Questions

 1. verugatroll

        

 2. magotrollkarl

        

 3. éspirituande, själ

        

 4. filtro mágicotrollspö (två ord)

        

 5. hombre lobovarulv (två ord)

        

Create Set