NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. trollkarl
 2. förbannelse (även svordom)
 3. ande, själ
 4. troll
 5. trollspö (två ord)

5 True/False questions

 1. escobakvast

        

 2. adivinaspåkvinna

        

 3. brujeríaskittel

        

 4. verugavårta

        

 5. fantasmaspöke

        

Create Set