NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. förbannelse (även svordom)
 2. häxkonster
 3. ande, själ
 4. förtrollning
 5. spöke

5 True/False Questions

 1. varita mágicatrollspö (två ord)

        

 2. adivinakvast

        

 3. hombre lobotroll

        

 4. luna llenakittel

        

 5. hechiceroförtrollande, trollbindande

        

Create Set