NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. häxkonster
 2. trollspö (två ord)
 3. ande, själ
 4. förtrollande, trollbindande
 5. varulv (två ord)

5 True/False questions

 1. ogrotroll

        

 2. escobakvast

        

 3. magotroll

        

 4. luna llenafullmånge (två ord)

        

 5. hechizoförtrollning

        

Create Set