NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

6 Written Questions

5 Multiple Choice Questions

 1. spöke
 2. förbannelse (även svordom)
 3. varulv (två ord)
 4. trollkarl
 5. trollspö (två ord)

5 True/False Questions

 1. adivinaspåkvinna

        

 2. filtro mágicotrollspö (två ord)

        

 3. luna llenakittel

        

 4. hechizoförtrollning

        

 5. calderaförtrollande, trollbindande

        

Create Set