NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. varulv (två ord)
 2. fullmånge (två ord)
 3. trollspö (två ord)
 4. trollkarl
 5. trolldryck (två ord)

5 True/False questions

 1. hechizoförtrollning

        

 2. brujeríashäxkonster

        

 3. escobakvast

        

 4. éspirituspåkvinna

        

 5. hechiceroförtrollning

        

Create Set