NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. trolldryck (två ord)
 2. varulv (två ord)
 3. vårta
 4. förtrollning
 5. spöke

5 True/False questions

 1. varita mágicatrolldryck (två ord)

        

 2. adivinaspåkvinna

        

 3. maldiciónförbannelse (även svordom)

        

 4. magotroll

        

 5. luna llenafullmånge (två ord)

        

Create Set