NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. a city of great strength
 2. mid-winter festival
 3. huge building
 4. it was left empty and forgotten
 5. corn
 1. a
  olbrzymi budynek
 2. b
  miasto o dużej sile
 3. c
  zostało zostawione puste i zapomniane
 4. d
  późnozimowe święto
 5. e
  zboże

5 Multiple Choice Questions


 1. zrobiony z kamienia

 2. wielka skała

 3. pobliska góra

 4. strumień wody

 5. przez wiele wieków

5 True/False Questions

 1. a population of about 300
  strumień wody

        

 2. to escape
  wymuszony

        

 3. worship a God
  modlić się do Boga

        

 4. canals provided drinking water
  strumień wody

        

 5. a religious center
  centrum religijne

        

Create Set