NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. to escape
 2. eventually
 3. a nearby mountain
 4. mid-winter festival
 5. worship a God
 1. a
  uciec
 2. b
  w końcu
 3. c
  późnozimowe święto
 4. d
  oddawać cześć Bogu
 5. e
  pobliska góra

5 Multiple choice questions


 1. ludzie należący do rodzin królewskich

 2. olbrzymi budynek

 3. wąskie wejście

 4. stolica

 5. publiczność

5 True/False questions

 1. it was left empty and forgotten
  powierzchnia wody

        

 2. invent
  zboże

        

 3. canals provided drinking water
  kanały dostarczały wody pitnej

        

 4. a circular temple
  okrągła świątynia

        

 5. corn
  wymuszony

        

Create Set