NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. a religious center
 2. to escape
 3. people belonging to royal families
 4. capital
 5. a city of great strength
 1. a
  uciec
 2. b
  centrum religijne
 3. c
  stolica
 4. d
  ludzie należący do rodzin królewskich
 5. e
  miasto o dużej sile

5 Multiple Choice Questions


 1. zboże

 2. późnozimowe święto

 3. zrobiony z kamienia

 4. zostało zostawione puste i zapomniane

 5. wynaleźć

5 True/False Questions

 1. canals provided drinking water
  kanały dostarczały wody pitnej

        

 2. a busy, peaceful city
  ruchliwe, spokojne miasto

        

 3. a large rock
  wielka skała

        

 4. a jet of water
  strumień wody

        

 5. for many centuries
  wąskie wejście

        

Create Set