NAME: ________________________

5 SET1-City in the Clouds Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. canals provided drinking water
 2. a jet of water
 3. pray to God
 4. audience
 5. made from stone
 1. a
  modlić się do Boga
 2. b
  kanały dostarczały wody pitnej
 3. c
  publiczność
 4. d
  strumień wody
 5. e
  zrobiony z kamienia

5 Multiple Choice Questions


 1. oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

 2. wymuszony

 3. wielka skała

 4. liczba ludności około 300

 5. przez wiele wieków

5 True/False Questions

 1. a city of great strength
  strumień wody

        

 2. mid-winter festival
  późnozimowe święto

        

 3. huge building
  olbrzymi budynek

        

 4. capital
  zboże

        

 5. eventually
  wynaleźć

        

Create Set