NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 27 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. audience
 2. a busy, peaceful city
 3. huge building
 4. a population of about 300
 5. mid-winter festival
 1. a
  późnozimowe święto
 2. b
  publiczność
 3. c
  liczba ludności około 300
 4. d
  ruchliwe, spokojne miasto
 5. e
  olbrzymi budynek

5 Multiple Choice Questions


 1. centrum religijne

 2. wielka skała

 3. wąskie wejście

 4. miasto o dużej sile

 5. wynaleźć

5 True/False Questions

 1. it was left empty and forgotten
  zostało zostawione puste i zapomniane

        

 2. pray to God
  oddawać cześć Bogu

        

 3. forced
  wymuszony

        

 4. to escape
  wymuszony

        

 5. corn
  wymuszony

        

Create Set