NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. mid-winter festival
 2. for many centuries
 3. a busy, peaceful city
 4. people belonging to royal families
 5. eventually
 1. a
  w końcu
 2. b
  ludzie należący do rodzin królewskich
 3. c przez wiele wieków
 4. d
  ruchliwe, spokojne miasto
 5. e
  późnozimowe święto

5 Multiple choice questions


 1. centrum religijne

 2. pobliska góra

 3. liczba ludności około 300

 4. zrobiony z kamienia

 5. oddawać cześć Bogu

5 True/False questions

 1. a circular temple
  okrągła świątynia

        

 2. canals provided drinking water
  kanały dostarczały wody pitnej

        

 3. huge building
  olbrzymi budynek

        

 4. narrow entrance
  uciec

        

 5. it was left empty and forgotten
  powierzchnia wody

        

Create Set