NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. it was left empty and forgotten
 2. worship a God
 3. a jet of water
 4. to escape
 5. stretch of water
 1. a
  uciec
 2. b
  powierzchnia wody
 3. c
  oddawać cześć Bogu
 4. d
  zostało zostawione puste i zapomniane
 5. e
  strumień wody

5 Multiple choice questions


 1. stolica

 2. późnozimowe święto
 3. liczba ludności około 300
 4. przez wiele wieków

 5. centrum religijne

5 True/False questions

 1. pray to God
  modlić się do Boga

        

 2. canals provided drinking water
  strumień wody

        

 3. they enjoyed the advantage of having their own garden
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

        

 4. a large rock
  publiczność

        

 5. audience
  publiczność

        

Create Set