NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. worship a God
 2. they enjoyed the advantage of having their own garden
 3. huge building
 4. a busy, peaceful city
 5. a religious center
 1. a
  oddawać cześć Bogu
 2. b
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu
 3. c
  centrum religijne
 4. d
  olbrzymi budynek
 5. e ruchliwe, spokojne miasto

5 Multiple choice questions


 1. zrobiony z kamienia

 2. ludzie należący do rodzin królewskich

 3. miasto o dużej sile

 4. zostało zostawione puste i zapomniane

 5. pobliska góra

5 True/False questions

 1. a population of about 300liczba ludności około 300

        

 2. for many centuriesprzez wiele wieków

        

 3. corn
  wymuszony

        

 4. to escape
  uciec

        

 5. stretch of water
  strumień wody

        

Create Set