NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. a religious center
 2. it was left empty and forgotten
 3. mid-winter festival
 4. invent
 5. they enjoyed the advantage of having their own garden
 1. a
  wynaleźć
 2. b
  centrum religijne
 3. c
  późnozimowe święto
 4. d
  zostało zostawione puste i zapomniane
 5. e
  oni cieszyli się z korzyści posiadania swojego własnego ogrodu

5 Multiple choice questions


 1. publiczność

 2. uciec

 3. oddawać cześć Bogu
 4. przez wiele wieków

 5. pobliska góra

5 True/False questions

 1. eventually
  w końcu

        

 2. canals provided drinking water
  strumień wody

        

 3. a population of about 300
  strumień wody

        

 4. corn
  wymuszony

        

 5. stretch of water
  strumień wody

        

Create Set