NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. narrow entrance
 2. pray to God
 3. a busy, peaceful city
 4. a nearby mountain
 5. a population of about 300
 1. a
  pobliska góra
 2. b ruchliwe, spokojne miasto
 3. c liczba ludności około 300
 4. d
  wąskie wejście
 5. e
  modlić się do Boga

5 Multiple choice questions


 1. wymuszony

 2. zboże

 3. w końcu

 4. wielka skała

 5. oddawać cześć Bogu

5 True/False questions

 1. it was left empty and forgotten
  powierzchnia wody

        

 2. a jet of water
  powierzchnia wody

        

 3. canals provided drinking water
  kanały dostarczały wody pitnej

        

 4. stretch of water
  strumień wody

        

 5. a city of great strength
  strumień wody

        

Create Set