NAME

Question types


Start with


Question limit

of 35 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. dark
 2. of medium height
 3. fat
 4. freckles
 5. plaits
 1. a mörkt
 2. b fräknar
 3. c tjock
 4. d av medellängd
 5. e flätor

5 Multiple choice questions

 1. lugg
 2. hårsnodd
 3. kort
 4. långt (om hår tex)
 5. hästsvans

5 True/False questions

 1. moustachestort, voluminöst

        

 2. oldrött

        

 3. talllång (om personer och byggnader)

        

 4. younglångt (om hår tex)

        

 5. redrött

        

Create Set