NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 35 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. curly
 2. fair
 3. of medium built
 4. about 30
 5. of medium height
 1. a omkring 30
 2. b lockigt
 3. c med normal kroppsbyggnad
 4. d ljust
 5. e av medellängd

5 Multiple Choice Questions

 1. tjock
 2. kort
 3. vacker
 4. ärr
 5. fräknar

5 True/False Questions

 1. fringelugg

        

 2. redrött

        

 3. beardmörkt

        

 4. straightrakt

        

 5. slimljust

        

Create Set