NAME

Question types


Start with


Question limit

of 23 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jeg har høy skatt.
 2. Jeg har ingen gjeld.
 3. Jeg har lav skatt.
 4. Jeg tjener lite.
 5. Jeg har råd til å kjøpe ny bil.
 1. a I earn little.
 2. b I have no debt.
 3. c I can afford to buy a new car.
 4. d I have high taxes.
 5. e I have low taxes.

5 Multiple choice questions

 1. I have low housing expenses.
 2. I have a good job.
 3. I have a large debt.
 4. I earn a lot.
 5. I have high car expenses.

5 True/False questions

 1. Jeg sløser med penger.I waste money.

        

 2. Jeg bruker mest penger på utdanningen min.I spend the least money on clothing.

        

 3. Jeg har en dårlig jobb.I have a bad job.

        

 4. Jeg har stort studielån.I have a large student loan.

        

 5. Jeg har dårlig lønn.I have a good salary.

        

Create Set