8.1 Földünk a két világháború között - Évszámok

13 terms by hcs8400 

Create a new folder

Advertisement Upgrade to remove ads

Nagy gazdasági világválság

1929 - 1933

Spanyol polgárháború

1936 - 1939

Első világháború

1914 - 1918

A Szovjetunió megalakulása

1922

Mussolini hatalomra kerül

1922

Hitler hatalomra kerülése

1933

Roosevelt elnökké választása, a New Deal

1933

"Berlin-Róma tengely"

1936

Locarnoi szerződés

1925

Müncheni értekezlet (Csehszlovákia felosztása)

1938 ősze

Anschluss (Ausztria német megszállása)

1938 tavasza

A berlini olimpia

1936

Szovjet-német meg nem támadási szerződés

1939. augusztus

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set